Lista produktów marki Opoczno

Producent: ROVESE S.A. z siedzibą w Kielcach, Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, udziela gwarancji na następujących warunkach:

 • Okres gwarancji (liczony od daty zakupu):
  • 120 miesięcy na właściwości ceramik (barwa szkliwa, pękanie)
  • 120 miesięcy na spusty umywalkowe z korkiem ceramicznym (nakładką ceramiczną), z funkcją klik-klak oraz bez funkcji klik-klak
  • 24 miesiące na części nieceramiczne w kompaktach, miskach WC (uszczelki, zawory) oraz spustach umywalkowych (uszczelki)
  • 24 miesiące na zachowanie właściwości hydrofobowych dla wyrobów z powłoką Perfect Clean.
 • Warunki gwarancji:
  • Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania warunków gwarancji, instrukcji montażu oraz zasad użytkowania (zawartych w punkcie 4 niniejszej Karty Gwarancyjnej).
  • Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody i wady wynikłe z zastosowanych przez kupującego materiałów wykorzystanych do montażu Produktu niepochodzących bezpośrednio od producenta, które to materiały kupujący wybiera na własne ryzyko i odpowiedzialność.
  • Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody i wady produktów, które są dołączone do Produktu, a nie są przez Producenta wyprodukowane.
  • Produkt przed montażem powinien być sprawdzony. W przypadku ujawnienia się możliwych do wykrycia wad nie powinien być montowany, a wady powinny być zgłoszone zgodnie z zasadami rozpatrywania reklamacji.
  • Gwarancja nie obejmuje Produktów, w których uszkodzenia powstały na skutek:
   1. Umyślnego uszkodzenia lub niedbalstwa;
   2. Wypadku, pożaru, powodzi, eksplozji lub innego oddziaływania siły wyższej na Produkt;
   3. Wadliwego montażu Produktu lub niezgodnego z instrukcją montażu bądź właściwymi przepisami;
   4. Zanieczyszczeń spowodowanych użyciem środków chemicznych dozowanych do zbiornika kompaktu lub doprowadzeniem zanieczyszczonej wody.
   5. Użytkowania niezgodnego z instrukcją montażu oraz zasadami użytkowania;
   6. Uszkodzenia Produktu powstałego na skutek niewłaściwego: magazynowania, transportu lub konserwacji. Produktu środkami żrącymi bądź ziarnistymi;
   7. Uszkodzeń mechanicznych, fizycznych, chemicznych spowodowanymi siłami i czynnikami zewnętrznymi;
   8. Uszkodzeń powstałych na skutek powstałego osadu kamiennego lub żelaznego;
   9. Dokonania zmian konstrukcyjnych lub samowolnych przeróbek;
   10. Używania nieoryginalnych części zamiennych;
   11. Odziaływania temperatur ujemnych na produkt;
   12. Zastosowania niezgodnego z przeznaczeniem;
   13. Naturalnego zużycia;
  • Zasady rozpatrywania reklamacji:
   • Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest wykazanie przez Klienta daty zakupu Produktu (np. na podstawie paragonu lub faktury).
   • Reklamacje należy zgłaszać w okresie gwarancyjnym;
   • Reklamacje należy zgłaszać bezpośrednio w miejscu zakupu Produktu lub w formie elektronicznej poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.opoczno.eu
   • Producent według własnego wyboru dokona naprawy lub wymiany Produktu uznanego za wadliwy.
   • Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest powiadomienie Producenta o występującej wadliwości w terminie 7 dni od daty, w której Kupujący wykrył lub powinien był wykryć usterkę w okresie trwania gwarancji.
   • Reklamacje będą rozpatrywane tylko po okazaniu dowodu zakupu Produktu, przy czym w wypadku zgłoszenia elektronicznego dowód zakupu zostanie zweryfikowany przez serwisanta podczas rozpatrywania reklamacji.
   • Rozpatrzenie reklamacji odbędzie się w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia.
   • Wady Produktu ujawnione w okresie gwarancji zostaną usunięte w ciągu 21 dni od daty uznania zasadności reklamacji. Decyzję o sposobie naprawy podejmie autoryzowany serwisant Producenta. W przypadku wymiany gwarancyjnej zastosowane zostaną wyłącznie części rekomendowane i dostarczone przez Producenta. Wymienione części stają się własnością Producenta.
   • Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas upływający między dniem zgłoszenia reklamacji a dniem wykonania naprawy.
   • Producent nie ponosi kosztów, jakie Kupujący poniósł na rzecz osób trzecich w związku z wadliwym Produktem, chyba że został on przez Producenta zaakceptowany.
   • W przypadku uwzględnienia gwarancji Producent zobowiązuje się do dokonania naprawy lub wymiany bezpłatnie.
   • Produkt zgłoszony do reklamacji powinien spełniać podstawowe zasady higieny.
   • Gwarancją objęte są wyłącznie wady fabryczne produktu.
 • Zasady użytkowania niezbędne do zachowania gwarancji:
  • Produkt powinien być zamontowany zgodnie z dołączoną instrukcją montażu bądź dostępną na stronie www.opoczno.eu.
  • Ciśnienie wody w instalacji wodociągowej w budynku powinno wynosić nie mniej niż 0,5 baru i nie więcej niż 6 barów.
  • W przypadku konieczności wymiany wadliwych części, wymagane jest stosowanie oryginalnych części Producenta.
  • Obce materiały typu: zaprawa murarska, wapno, piasek itd., nie powinny znajdować się w zbiorniku Produktu aby nie zaburzyły poprawnego funkcjonowania wszystkich mechanizmów.
  • Dla produktów z powłoką Perfect Clean należy przestrzegać następującej pielęgnacji:
   • Wyrób należy myć używając wilgotnej szmatki z dodatkiem łagodnego środka czyszczącego np. płynu do mycia naczyń kuchennych.
   • Wyrobu nie należy czyścić szorstkimi lub twardymi przedmiotami typu szorstka gąbka, druciany czyścik kuchenny.
   • Wyrobu nie należy czyścić ziarnistymi środkami czyszczącymi – może to spowodować trwałe uszkodzenie powierzchni.
   • Wyrobu nie należy czyścić środkami zawierającymi ścierniwo (np. mleczka czyszczące)
   • Wyrobu nie należy czyścić środkami zawierającymi substancje żrące (np. kwasy, zasady, chlor, itp.).
   • Należy nie dopuszczać do powstania trwałych osadów wapiennych (tzw. „twarda woda”).
   • Osady z kamienia najlepiej usunąć łagodnymi ogólnodostępnymi środkami czystości przeznaczonymi do tego celu.
  • Korka ceramicznego (nakładki ceramicznej) nie należy czyścić środkami chemicznymi zawierającymi amoniak, kwas, chlor, alkohol oraz żadnymi innymi substancjami żrącymi lub ostrymi środkami czyszczącymi.
 • Uwagi:
  • Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi;
  • Udzielenie gwarancji jest bezpłatne.
  • W przypadku ujawnienia się wady fabrycznej Produktu Klient jest zobowiązany do podjęcia wszelkich działań w celu ograniczenia ewentualnej szkody mogącej wynikać z wady.
  • Gwarancja udzielana jest na terytorium kraju, w którym dokonano zakupu.

Producent: ROVESE S.A. z siedzibą w Kielcach, Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, udziela gwarancji na następujących warunkach:

 • Okres gwarancji (liczony od daty zakupu):
  • 120 miesięcy na właściwości ceramik (barwa szkliwa, pękanie)
  • 120 miesięcy na spusty umywalkowe z korkiem ceramicznym (nakładką ceramiczną), z funkcją klik-klak oraz bez funkcji klik-klak
  • 24 miesiące na części nieceramiczne w kompaktach, miskach WC (uszczelki, zawory) oraz spustach umywalkowych (uszczelki)
  • 24 miesiące na zachowanie właściwości hydrofobowych dla wyrobów z powłoką Perfect Clean.
 • Warunki gwarancji:
  • Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania warunków gwarancji, instrukcji montażu oraz zasad użytkowania (zawartych w punkcie 4 niniejszej Karty Gwarancyjnej).
  • Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody i wady wynikłe z zastosowanych przez kupującego materiałów wykorzystanych do montażu Produktu niepochodzących bezpośrednio od producenta, które to materiały kupujący wybiera na własne ryzyko i odpowiedzialność.
  • Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody i wady produktów, które są dołączone do Produktu, a nie są przez Producenta wyprodukowane.
  • Produkt przed montażem powinien być sprawdzony. W przypadku ujawnienia się możliwych do wykrycia wad nie powinien być montowany, a wady powinny być zgłoszone zgodnie z zasadami rozpatrywania reklamacji.
  • Gwarancja nie obejmuje Produktów, w których uszkodzenia powstały na skutek:
   1. Umyślnego uszkodzenia lub niedbalstwa;
   2. Wypadku, pożaru, powodzi, eksplozji lub innego oddziaływania siły wyższej na Produkt;
   3. Wadliwego montażu Produktu lub niezgodnego z instrukcją montażu bądź właściwymi przepisami;
   4. Zanieczyszczeń spowodowanych użyciem środków chemicznych dozowanych do zbiornika kompaktu lub doprowadzeniem zanieczyszczonej wody.
   5. Użytkowania niezgodnego z instrukcją montażu oraz zasadami użytkowania;
   6. Uszkodzenia Produktu powstałego na skutek niewłaściwego: magazynowania, transportu lub konserwacji. Produktu środkami żrącymi bądź ziarnistymi;
   7. Uszkodzeń mechanicznych, fizycznych, chemicznych spowodowanymi siłami i czynnikami zewnętrznymi;
   8. Uszkodzeń powstałych na skutek powstałego osadu kamiennego lub żelaznego;
   9. Dokonania zmian konstrukcyjnych lub samowolnych przeróbek;
   10. Używania nieoryginalnych części zamiennych;
   11. Odziaływania temperatur ujemnych na produkt;
   12. Zastosowania niezgodnego z przeznaczeniem;
   13. Naturalnego zużycia;
  • Zasady rozpatrywania reklamacji:
   • Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest wykazanie przez Klienta daty zakupu Produktu (np. na podstawie paragonu lub faktury).
   • Reklamacje należy zgłaszać w okresie gwarancyjnym;
   • Reklamacje należy zgłaszać bezpośrednio w miejscu zakupu Produktu lub w formie elektronicznej poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.opoczno.eu
   • Producent według własnego wyboru dokona naprawy lub wymiany Produktu uznanego za wadliwy.
   • Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest powiadomienie Producenta o występującej wadliwości w terminie 7 dni od daty, w której Kupujący wykrył lub powinien był wykryć usterkę w okresie trwania gwarancji.
   • Reklamacje będą rozpatrywane tylko po okazaniu dowodu zakupu Produktu, przy czym w wypadku zgłoszenia elektronicznego dowód zakupu zostanie zweryfikowany przez serwisanta podczas rozpatrywania reklamacji.
   • Rozpatrzenie reklamacji odbędzie się w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia.
   • Wady Produktu ujawnione w okresie gwarancji zostaną usunięte w ciągu 21 dni od daty uznania zasadności reklamacji. Decyzję o sposobie naprawy podejmie autoryzowany serwisant Producenta. W przypadku wymiany gwarancyjnej zastosowane zostaną wyłącznie części rekomendowane i dostarczone przez Producenta. Wymienione części stają się własnością Producenta.
   • Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas upływający między dniem zgłoszenia reklamacji a dniem wykonania naprawy.
   • Producent nie ponosi kosztów, jakie Kupujący poniósł na rzecz osób trzecich w związku z wadliwym Produktem, chyba że został on przez Producenta zaakceptowany.
   • W przypadku uwzględnienia gwarancji Producent zobowiązuje się do dokonania naprawy lub wymiany bezpłatnie.
   • Produkt zgłoszony do reklamacji powinien spełniać podstawowe zasady higieny.
   • Gwarancją objęte są wyłącznie wady fabryczne produktu.
 • Zasady użytkowania niezbędne do zachowania gwarancji:
  • Produkt powinien być zamontowany zgodnie z dołączoną instrukcją montażu bądź dostępną na stronie www.opoczno.eu.
  • Ciśnienie wody w instalacji wodociągowej w budynku powinno wynosić nie mniej niż 0,5 baru i nie więcej niż 6 barów.
  • W przypadku konieczności wymiany wadliwych części, wymagane jest stosowanie oryginalnych części Producenta.
  • Obce materiały typu: zaprawa murarska, wapno, piasek itd., nie powinny znajdować się w zbiorniku Produktu aby nie zaburzyły poprawnego funkcjonowania wszystkich mechanizmów.
  • Dla produktów z powłoką Perfect Clean należy przestrzegać następującej pielęgnacji:
   • Wyrób należy myć używając wilgotnej szmatki z dodatkiem łagodnego środka czyszczącego np. płynu do mycia naczyń kuchennych.
   • Wyrobu nie należy czyścić szorstkimi lub twardymi przedmiotami typu szorstka gąbka, druciany czyścik kuchenny.
   • Wyrobu nie należy czyścić ziarnistymi środkami czyszczącymi – może to spowodować trwałe uszkodzenie powierzchni.
   • Wyrobu nie należy czyścić środkami zawierającymi ścierniwo (np. mleczka czyszczące)
   • Wyrobu nie należy czyścić środkami zawierającymi substancje żrące (np. kwasy, zasady, chlor, itp.).
   • Należy nie dopuszczać do powstania trwałych osadów wapiennych (tzw. „twarda woda”).
   • Osady z kamienia najlepiej usunąć łagodnymi ogólnodostępnymi środkami czystości przeznaczonymi do tego celu.
  • Korka ceramicznego (nakładki ceramicznej) nie należy czyścić środkami chemicznymi zawierającymi amoniak, kwas, chlor, alkohol oraz żadnymi innymi substancjami żrącymi lub ostrymi środkami czyszczącymi.
 • Uwagi:
  • Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi;
  • Udzielenie gwarancji jest bezpłatne.
  • W przypadku ujawnienia się wady fabrycznej Produktu Klient jest zobowiązany do podjęcia wszelkich działań w celu ograniczenia ewentualnej szkody mogącej wynikać z wady.
  • Gwarancja udzielana jest na terytorium kraju, w którym dokonano zakupu.

Jest 40 produktów.

Pokazano 1-24 z 40 pozycji