Lista produktów marki Skiendi

1. Gwarancja dotyczy wad fabrycznych produktu i wad materiału z którego wykonany jest produkt (tzw. wad powstałych z przyczyn tkwiących w produkcie). Zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Okres gwarancji rozpoczyna się z chwilą dokonania zakupu i wynosi 3 lata, w przypadku zastosowania przy zamówieniu odpowiedniego kodu gwarancyjnego jest przedłużany o kolejne 2 lata.

3. Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest dowód zakupu oraz karta gwarancyjna, która powinna być prawidłowo wypełniona tzn. powinna posiadać pieczątkę punktu sprzedaży, datę sprzedaży, podpis Klienta, pieczątki i podpisy instalatorów. W przypadku ich braku karta gwarancyjna jest nieważna.

4. Termin rozpatrzenia reklamacji obowiązuje od momentu przesłania kompletu potrzebnych dokumentów. W przypadku szczególnej potrzeby Gwarant może zażądać uzupełnienia dokumentacji o zdjęcia.

5. Klient zobowiązany jest zapewnić swobodny dostęp do produktu. Kabinę należy zabudować w taki sposób, aby był możliwy jej demontaż bez konieczności zniszczenia obudowy lub innych elementów wyposażenia łazienki. W przeciwnym wypadku Firma SKIËNDI nie pokrywa dodatkowych kosztów związanych z ich wymianą.

6. W przypadku wykrycia wady produktu przed lub po jego zamontowaniu należy odpowiednio przerwać montaż bądź użytkowanie oraz zgłosić usterkę do Serwisu. Wymagane jest pierwsze testowe uruchomienie produktu przed ostatecznym zamontowaniem kabiny.

7. Kompletność i jakość towaru należy sprawdzić bezpośrednio w dniu zakupu. W przypadku nie spełnienia tego warunku reklamacje z tytułu braków i uszkodzeń mechanicznych mogą zostać nieuznane.

8. Termin usunięcia wady może być wydłużony o czas potrzebny do importu części zamiennych.

9. W okresie gwarancji klient ma prawo do wymiany produktu na nowy lub zwrotu pieniędzy gdy:

- ujawnionej wady nie można usunąć;

- w okresie trwania gwarancji dokonano 5 napraw tego samego podzespołu, a naprawiany produkt nadal wykazuje wady uniemożliwiające jego stosowanie zgodnie z przeznaczeniem.

10. Roszczenia z tytułu gwarancji nie będą uwzględniane w przypadku:

- uszkodzeń mechanicznych np. uderzenia, obicia, zarysowania, potłuczenia;

- uszkodzeń powstałych w przypadku wybijania otworów na baterię;

- nieprzestrzegania zasad montażu, obsługi, eksploatacji i konserwacji zawartych w instrukcjach;

- uszkodzeń wynikłych z zanieczyszczenia wody lub braku filtrów;

- uszkodzeń powstałych z powodu przepięć lub spadku napięcia w sieci elektroenergetycznej;

- dokonywania przeróbek lub napraw przez osoby nieupoważnione przez firmę SKIËNDI;

- następstw naturalnego zużywania się elementów (uszczelki, rolki, suwaki, dozowniki, węże prysznicowe) podczas normalnej eksploatacji.

11. Szumy podczas pracy hydromasażu kabiny nie są podstawą do reklamacji. Zaleca się okresowy przegląd kabin z hydromasażem przez autoryzowany punkt Serwisowy.

12. Gwarant. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie oczekiwania, których ten produkt nie spełnia oraz za deklaracje osób trzecich.

13. Gwarant. nie ponosi kosztów demontażu lub uszkodzenia elementów utrudniających dostęp do wyrobu (np. glazury) ani kosztów przywrócenia tych elementów do stanu początkowego po naprawie gwarancyjnej.

14. W zakres gwarancji nie wchodzi: czyszczenie i dezynfekcja kabiny, wymiana elementów chromowych (złotych itp.)

15. W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu użytkownik pokrywa koszt dojazdu oraz ekspertyzy.

16. Gwarancja nie obejmuje: wyrobów używanych (z ekspozycji), części ze szkła, lustra, gałki, rolki, części i elementy, które mogły być wadliwe z powodu zaniedbania lub nieodpowiedniego użytkowania.

17. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane: wytracaniem się osadu z użytkowanej wody, nieodpowiednią pielęgnacją wyrobu (stosowaniem środków zawierających aceton, substancje żrące, ścierne itp.). Powłoka KLARGLAS nie podlega warunkom gwarancji, w celu dłuższego utrzymania powłoki nie używaj kwasów i środków alkalicznych.

18. W każdym przypadku wyrób udostępniany do naprawy musi być czysty zgodnie z podstawowymi zasadami higieny.

19. Duplikaty karty gwarancyjnej będą wydawana na pisemną prośbę Klienta.

20. Niniejsza karta gwarancyjna na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi.

GWARANT:

SKIENDI sp. z o.o.

Ul. Kaliska 23/10

02-316 Warszawa

1. Gwarancja dotyczy wad fabrycznych produktu i wad materiału z którego wykonany jest produkt (tzw. wad powstałych z przyczyn tkwiących w produkcie). Zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Okres gwarancji rozpoczyna się z chwilą dokonania zakupu i wynosi 3 lata, w przypadku zastosowania przy zamówieniu odpowiedniego kodu gwarancyjnego jest przedłużany o kolejne 2 lata.

3. Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest dowód zakupu oraz karta gwarancyjna, która powinna być prawidłowo wypełniona tzn. powinna posiadać pieczątkę punktu sprzedaży, datę sprzedaży, podpis Klienta, pieczątki i podpisy instalatorów. W przypadku ich braku karta gwarancyjna jest nieważna.

4. Termin rozpatrzenia reklamacji obowiązuje od momentu przesłania kompletu potrzebnych dokumentów. W przypadku szczególnej potrzeby Gwarant może zażądać uzupełnienia dokumentacji o zdjęcia.

5. Klient zobowiązany jest zapewnić swobodny dostęp do produktu. Kabinę należy zabudować w taki sposób, aby był możliwy jej demontaż bez konieczności zniszczenia obudowy lub innych elementów wyposażenia łazienki. W przeciwnym wypadku Firma SKIËNDI nie pokrywa dodatkowych kosztów związanych z ich wymianą.

6. W przypadku wykrycia wady produktu przed lub po jego zamontowaniu należy odpowiednio przerwać montaż bądź użytkowanie oraz zgłosić usterkę do Serwisu. Wymagane jest pierwsze testowe uruchomienie produktu przed ostatecznym zamontowaniem kabiny.

7. Kompletność i jakość towaru należy sprawdzić bezpośrednio w dniu zakupu. W przypadku nie spełnienia tego warunku reklamacje z tytułu braków i uszkodzeń mechanicznych mogą zostać nieuznane.

8. Termin usunięcia wady może być wydłużony o czas potrzebny do importu części zamiennych.

9. W okresie gwarancji klient ma prawo do wymiany produktu na nowy lub zwrotu pieniędzy gdy:

- ujawnionej wady nie można usunąć;

- w okresie trwania gwarancji dokonano 5 napraw tego samego podzespołu, a naprawiany produkt nadal wykazuje wady uniemożliwiające jego stosowanie zgodnie z przeznaczeniem.

10. Roszczenia z tytułu gwarancji nie będą uwzględniane w przypadku:

- uszkodzeń mechanicznych np. uderzenia, obicia, zarysowania, potłuczenia;

- uszkodzeń powstałych w przypadku wybijania otworów na baterię;

- nieprzestrzegania zasad montażu, obsługi, eksploatacji i konserwacji zawartych w instrukcjach;

- uszkodzeń wynikłych z zanieczyszczenia wody lub braku filtrów;

- uszkodzeń powstałych z powodu przepięć lub spadku napięcia w sieci elektroenergetycznej;

- dokonywania przeróbek lub napraw przez osoby nieupoważnione przez firmę SKIËNDI;

- następstw naturalnego zużywania się elementów (uszczelki, rolki, suwaki, dozowniki, węże prysznicowe) podczas normalnej eksploatacji.

11. Szumy podczas pracy hydromasażu kabiny nie są podstawą do reklamacji. Zaleca się okresowy przegląd kabin z hydromasażem przez autoryzowany punkt Serwisowy.

12. Gwarant. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie oczekiwania, których ten produkt nie spełnia oraz za deklaracje osób trzecich.

13. Gwarant. nie ponosi kosztów demontażu lub uszkodzenia elementów utrudniających dostęp do wyrobu (np. glazury) ani kosztów przywrócenia tych elementów do stanu początkowego po naprawie gwarancyjnej.

14. W zakres gwarancji nie wchodzi: czyszczenie i dezynfekcja kabiny, wymiana elementów chromowych (złotych itp.)

15. W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu użytkownik pokrywa koszt dojazdu oraz ekspertyzy.

16. Gwarancja nie obejmuje: wyrobów używanych (z ekspozycji), części ze szkła, lustra, gałki, rolki, części i elementy, które mogły być wadliwe z powodu zaniedbania lub nieodpowiedniego użytkowania.

17. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane: wytracaniem się osadu z użytkowanej wody, nieodpowiednią pielęgnacją wyrobu (stosowaniem środków zawierających aceton, substancje żrące, ścierne itp.). Powłoka KLARGLAS nie podlega warunkom gwarancji, w celu dłuższego utrzymania powłoki nie używaj kwasów i środków alkalicznych.

18. W każdym przypadku wyrób udostępniany do naprawy musi być czysty zgodnie z podstawowymi zasadami higieny.

19. Duplikaty karty gwarancyjnej będą wydawana na pisemną prośbę Klienta.

20. Niniejsza karta gwarancyjna na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi.

GWARANT:

SKIENDI sp. z o.o.

Ul. Kaliska 23/10

02-316 Warszawa

Przepraszamy za niedogodności.

Wyszukaj ponownie to co szukasz