Lista produktów marki Grohe

Przedmiotem gwarancji Gwaranta są wszelkie produkty sprzedawane pod nazwą firmy Grohe AG & Co. KG, Niemcy

 1. Zakres stosowania
  1. Gwarancja obejmuje wyłącznie wyroby sprzedane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i znajdujące się na tym terytorium w czasie załatwiania reklamacji.
  2. Gwarancja obejmuje tylko wyroby wprowadzone do obrotu i oznakowane przez upoważnionych importerów współpracujących z Gwarantem.
  3. Gwarancja na sprzedany wyrób konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności wyrobu z umową.
 2. Deklaracja gwarancji
  1. Gwarant potwierdza zgodność wyrobów z oznakowaniem i gwarantuje ich przydatność do zastosowania zgodnego z przeznaczeniem, jeżeli ich montaż i użytkowanie są zgodne z zasadami i wymaganiami określonymi w Instrukcji montażu, przekazanej przez producenta wraz z wyrobem.
  2. Gwarant oświadcza, że wyroby zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z wymaganiami.
  3. Gwarant odpowiada za wady wyrobu, ujawnione w trakcie ich odbioru przed montażem lub w trakcie użytkowania, a będące skutkiem błędów produkcyjnych lub niewłaściwej jakości materiałów użytych do produkcji.
  4. Gwarant nie odpowiada za wady montażu, użytkowania i konserwacji wykonanych niezgodnie z Instrukcją producenta oraz za uszkodzenia mechaniczne wyrobów odebranych u sprzedawcy lub zamontowanych. Kupujący jest zobowiązany sprawdzić kompletność produktu w momencie jego odbioru. Po odebraniu produktu przyjmuje się że dostarczony został produkt kompletny. Zamontowanie wyrobu poświadcza brak widocznych wad czy niekompletności wyrobu przed montażem.
 3. Zasady gwarancji
  1. Okres gwarancji
   • 5 lat od daty zakupu – dla produktów zakupionych w autoryzowanych punktach sprzedaży Grohe na terenie Polski przez osoby fizyczne i prawne (przy użytkowaniu produktów w zakładach produkcyjnych i obiektach użyteczności publicznej termin gwarancji również wynosi 5 lat, pod warunkiem dokonywania regularnych (przynajmniej raz w roku), udokumentowanych, przeglądów technicznych i konserwacji produktów przez osobę upoważnioną).
   • 10 lat od daty zakupu dla wybranych produktów do zabudowy podtynkowej (dotyczy produktów wyprodukowanych po 01.06.2013, dokładna lista numerów katalogowych produktów objętych 10 letnią gwarancją znajduje się na stronie www.grohe.pl)
   • 2 lata od daty zakupu – dla części zamiennych.
  2. Postępowanie reklamacyjne
   • Kupujący jest zobowiązany zgłosić wykryte wady niezwłocznie po ich ujawnieniu, szczególnie w przypadku możliwości lub wystąpienia szkody, jednak nie później niż 2 m-ce od ich zauważenia, natomiast Gwarant ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia i dołoży starań do sprawnego i szybkiego usunięcia wady, gdy uzna, że reklamacja jest zasadna.
   • Reklamację zgłasza kupujący uprawniony z dokumentu zakupu, np. na załączonym wzorze. Zgłoszone wady i uszkodzenia przyjmowane są w formie pisemnej w punkcie w którym dokonano zakupu, który niezwłocznie powiadomi Gwaranta. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest okazanie gwarantowi dowodu zakupu wyrobu oraz przekazanie szczegółowego opisu wady. Jeżeli wyrób jest zamontowany, to dodatkowo podpisania oświadczenia, że wyrób został zamontowany i użytkowany zgodnie z instrukcją.
   • W przypadkach szczególnych, np. po upływie terminu rękojmi lub likwidacji punktu sprzedaży, kupujący składa reklamację bezpośrednio do Gwaranta na niżej podany adres.
   • Gwarant decyduje o sposobie rozpatrzenia reklamacji. W przypadku uznania reklamacji, zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy wyrobu wadliwego, lub wymiany wyrobu na wolny od wad, w terminie uzgodnionym z kupującym.
   • Gwarant nie dokonuje zwrotu kosztów nie uzgodnionych z Gwarantem a poniesionych przez kupującego, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania.
   • Przy wymianie wyrobu lub jego części elementy wymienione przechodzą na własność Gwaranta.
   • Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu usuwania wad wyrobu nie może przekroczyć wartości zakupu wyrobu.
   • Okres od daty zgłoszenia reklamacji – uznanej za zasadną – do daty jej usunięcia, przedłuża o ten czas termin upływu gwarancji.
   • Nabywca przed zgłoszeniem reklamacji zobowiązany jest sprawdzić czy wada nie jest wadą montażu, nieodpowiedniego przechowywania, użytkowania czy konserwacji wyrobu oraz udostępnić zareklamowany towar przedstawicielowi Gwaranta w terminie uzgodnionym, celem oględzin.
   • W przypadku stwierdzenia braku zasadności reklamacji, Gwarant może dochodzić od Kupującego zwrotu kosztu dojazdu serwisu na miejsce rozpatrzenia reklamacji.
   • Rozstrzyganie sporów związanych z gwarancją na wyroby będzie się odbywać w oparciu o polskie przepisy prawne: kodeks cywilny w odniesieniu do osób prawnych oraz ustawę o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej w odniesieniu do osób fizycznych.
   • Roszczenie z tytułu gwarancji wygasa, jeżeli naprawa została przeprowadzona przez osoby nieupoważnione lub zastosowano części innego producenta.
  3. Wyłączenia z gwarancji. Wyłącza się odpowiedzialność Gwaranta z tytułu gwarancji w przypadku:
   • zakupu wyrobu niepełnowartościowego po obniżonej cenie,
   • naturalnego zużycia wyrobu w trakcie eksploatacji, np. wymiany uszczelek,
   • wad nieistotnych, tzn. takich, które pozostają niewidoczne po zamontowaniu wyrobu i nie mają wpływu na jego wartość użytkową,
   • wad powstałych na skutek zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych,
   • wad powstałych na skutek montażu niezgodnego z instrukcją i sztuką budowlaną oraz niegodnie z przeznaczeniem czy przy użyciu nieodpowiedniego sprzętu czy materiałów,
   • uszkodzeń i wad powstałych w trakcie transportu, przeładunku oraz w wyniku niewłaściwego przechowywania,
   • uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez użytkownika i osoby trzecie,
   • uszkodzeń powierzchni z przyczyn niezależnych od producenta (w szczególności nie zastosowanie się do instrukcji konserwacji produktu poprzez użycie do mycia niewłaściwych środków pielęgnacyjnych, czyszczenia proszkiem lub środkami zawierającymi kwas, rozpuszczalniki, chlor, alkohol, silne zasady i detergenty, itp.),
   • wad powstałych przez nieodpowiednią jakość wody i osady wapienne, itp. uszkodzeń sitek, perlatorów, natrysków, automatycznych przełączników wannowych,
   • wad powstałych na skutek niewłaściwego zabezpieczenia wyrobu na czas prowadzenia prac budowlanych (itp. stosowanie niewłaściwych materiałów zabezpieczających, uszkodzeń powłok przez zabrudzenie zaprawą, tynkiem, farbą, silikonem, itp.),
   • stwierdzenia na wyrobie ingerencji osób nieupoważnionych (naprawy, przeróbki).
 4. Przypadki szczególne – odpowiedzialność cywilna za jakość wyrobu
  • Gwarant jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za jakość wyrobów.
  • Jeżeli stwierdzono wystąpienie szkody na rzecz osób lub mienia, przy czym przypuszcza się, że szkoda mogła być spowodowana wadliwym wyrobem Gwaranta, należy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić pisemnie GROHE Polska Sp. z o.o.
  • Gwarant podejmie niezwłocznie działania, celem ustalenia przyczyny, odpowiedzialności Gwaranta i oceny powstałej szkody, przez własny personel i/lub niezależnego rzeczoznawcę, powiadamiając o tym poszkodowanego.
  • Poszkodowany jest zobowiązany do podjęcia wszelkich działań w celu ograniczenia skutków powstałej szkody.
  • Wyrób będący przyczyną powstałej szkody musi zostać przekazany do dyspozycji Gwaranta, w celu przeprowadzenia jego ekspertyzy.
  • Naprawy pogwarancyjne wykonywane są przez sieć autoryzowanych serwisantów. Wykaz serwisantów znajduje się na stronie internetowej: www.grohe.pl

Przedmiotem gwarancji Gwaranta są wszelkie produkty sprzedawane pod nazwą firmy Grohe AG & Co. KG, Niemcy

 1. Zakres stosowania
  1. Gwarancja obejmuje wyłącznie wyroby sprzedane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i znajdujące się na tym terytorium w czasie załatwiania reklamacji.
  2. Gwarancja obejmuje tylko wyroby wprowadzone do obrotu i oznakowane przez upoważnionych importerów współpracujących z Gwarantem.
  3. Gwarancja na sprzedany wyrób konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności wyrobu z umową.
 2. Deklaracja gwarancji
  1. Gwarant potwierdza zgodność wyrobów z oznakowaniem i gwarantuje ich przydatność do zastosowania zgodnego z przeznaczeniem, jeżeli ich montaż i użytkowanie są zgodne z zasadami i wymaganiami określonymi w Instrukcji montażu, przekazanej przez producenta wraz z wyrobem.
  2. Gwarant oświadcza, że wyroby zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z wymaganiami.
  3. Gwarant odpowiada za wady wyrobu, ujawnione w trakcie ich odbioru przed montażem lub w trakcie użytkowania, a będące skutkiem błędów produkcyjnych lub niewłaściwej jakości materiałów użytych do produkcji.
  4. Gwarant nie odpowiada za wady montażu, użytkowania i konserwacji wykonanych niezgodnie z Instrukcją producenta oraz za uszkodzenia mechaniczne wyrobów odebranych u sprzedawcy lub zamontowanych. Kupujący jest zobowiązany sprawdzić kompletność produktu w momencie jego odbioru. Po odebraniu produktu przyjmuje się że dostarczony został produkt kompletny. Zamontowanie wyrobu poświadcza brak widocznych wad czy niekompletności wyrobu przed montażem.
 3. Zasady gwarancji
  1. Okres gwarancji
   • 5 lat od daty zakupu – dla produktów zakupionych w autoryzowanych punktach sprzedaży Grohe na terenie Polski przez osoby fizyczne i prawne (przy użytkowaniu produktów w zakładach produkcyjnych i obiektach użyteczności publicznej termin gwarancji również wynosi 5 lat, pod warunkiem dokonywania regularnych (przynajmniej raz w roku), udokumentowanych, przeglądów technicznych i konserwacji produktów przez osobę upoważnioną).
   • 10 lat od daty zakupu dla wybranych produktów do zabudowy podtynkowej (dotyczy produktów wyprodukowanych po 01.06.2013, dokładna lista numerów katalogowych produktów objętych 10 letnią gwarancją znajduje się na stronie www.grohe.pl)
   • 2 lata od daty zakupu – dla części zamiennych.
  2. Postępowanie reklamacyjne
   • Kupujący jest zobowiązany zgłosić wykryte wady niezwłocznie po ich ujawnieniu, szczególnie w przypadku możliwości lub wystąpienia szkody, jednak nie później niż 2 m-ce od ich zauważenia, natomiast Gwarant ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia i dołoży starań do sprawnego i szybkiego usunięcia wady, gdy uzna, że reklamacja jest zasadna.
   • Reklamację zgłasza kupujący uprawniony z dokumentu zakupu, np. na załączonym wzorze. Zgłoszone wady i uszkodzenia przyjmowane są w formie pisemnej w punkcie w którym dokonano zakupu, który niezwłocznie powiadomi Gwaranta. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest okazanie gwarantowi dowodu zakupu wyrobu oraz przekazanie szczegółowego opisu wady. Jeżeli wyrób jest zamontowany, to dodatkowo podpisania oświadczenia, że wyrób został zamontowany i użytkowany zgodnie z instrukcją.
   • W przypadkach szczególnych, np. po upływie terminu rękojmi lub likwidacji punktu sprzedaży, kupujący składa reklamację bezpośrednio do Gwaranta na niżej podany adres.
   • Gwarant decyduje o sposobie rozpatrzenia reklamacji. W przypadku uznania reklamacji, zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy wyrobu wadliwego, lub wymiany wyrobu na wolny od wad, w terminie uzgodnionym z kupującym.
   • Gwarant nie dokonuje zwrotu kosztów nie uzgodnionych z Gwarantem a poniesionych przez kupującego, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania.
   • Przy wymianie wyrobu lub jego części elementy wymienione przechodzą na własność Gwaranta.
   • Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu usuwania wad wyrobu nie może przekroczyć wartości zakupu wyrobu.
   • Okres od daty zgłoszenia reklamacji – uznanej za zasadną – do daty jej usunięcia, przedłuża o ten czas termin upływu gwarancji.
   • Nabywca przed zgłoszeniem reklamacji zobowiązany jest sprawdzić czy wada nie jest wadą montażu, nieodpowiedniego przechowywania, użytkowania czy konserwacji wyrobu oraz udostępnić zareklamowany towar przedstawicielowi Gwaranta w terminie uzgodnionym, celem oględzin.
   • W przypadku stwierdzenia braku zasadności reklamacji, Gwarant może dochodzić od Kupującego zwrotu kosztu dojazdu serwisu na miejsce rozpatrzenia reklamacji.
   • Rozstrzyganie sporów związanych z gwarancją na wyroby będzie się odbywać w oparciu o polskie przepisy prawne: kodeks cywilny w odniesieniu do osób prawnych oraz ustawę o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej w odniesieniu do osób fizycznych.
   • Roszczenie z tytułu gwarancji wygasa, jeżeli naprawa została przeprowadzona przez osoby nieupoważnione lub zastosowano części innego producenta.
  3. Wyłączenia z gwarancji. Wyłącza się odpowiedzialność Gwaranta z tytułu gwarancji w przypadku:
   • zakupu wyrobu niepełnowartościowego po obniżonej cenie,
   • naturalnego zużycia wyrobu w trakcie eksploatacji, np. wymiany uszczelek,
   • wad nieistotnych, tzn. takich, które pozostają niewidoczne po zamontowaniu wyrobu i nie mają wpływu na jego wartość użytkową,
   • wad powstałych na skutek zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych,
   • wad powstałych na skutek montażu niezgodnego z instrukcją i sztuką budowlaną oraz niegodnie z przeznaczeniem czy przy użyciu nieodpowiedniego sprzętu czy materiałów,
   • uszkodzeń i wad powstałych w trakcie transportu, przeładunku oraz w wyniku niewłaściwego przechowywania,
   • uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez użytkownika i osoby trzecie,
   • uszkodzeń powierzchni z przyczyn niezależnych od producenta (w szczególności nie zastosowanie się do instrukcji konserwacji produktu poprzez użycie do mycia niewłaściwych środków pielęgnacyjnych, czyszczenia proszkiem lub środkami zawierającymi kwas, rozpuszczalniki, chlor, alkohol, silne zasady i detergenty, itp.),
   • wad powstałych przez nieodpowiednią jakość wody i osady wapienne, itp. uszkodzeń sitek, perlatorów, natrysków, automatycznych przełączników wannowych,
   • wad powstałych na skutek niewłaściwego zabezpieczenia wyrobu na czas prowadzenia prac budowlanych (itp. stosowanie niewłaściwych materiałów zabezpieczających, uszkodzeń powłok przez zabrudzenie zaprawą, tynkiem, farbą, silikonem, itp.),
   • stwierdzenia na wyrobie ingerencji osób nieupoważnionych (naprawy, przeróbki).
 4. Przypadki szczególne – odpowiedzialność cywilna za jakość wyrobu
  • Gwarant jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za jakość wyrobów.
  • Jeżeli stwierdzono wystąpienie szkody na rzecz osób lub mienia, przy czym przypuszcza się, że szkoda mogła być spowodowana wadliwym wyrobem Gwaranta, należy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić pisemnie GROHE Polska Sp. z o.o.
  • Gwarant podejmie niezwłocznie działania, celem ustalenia przyczyny, odpowiedzialności Gwaranta i oceny powstałej szkody, przez własny personel i/lub niezależnego rzeczoznawcę, powiadamiając o tym poszkodowanego.
  • Poszkodowany jest zobowiązany do podjęcia wszelkich działań w celu ograniczenia skutków powstałej szkody.
  • Wyrób będący przyczyną powstałej szkody musi zostać przekazany do dyspozycji Gwaranta, w celu przeprowadzenia jego ekspertyzy.
  • Naprawy pogwarancyjne wykonywane są przez sieć autoryzowanych serwisantów. Wykaz serwisantów znajduje się na stronie internetowej: www.grohe.pl

Jest 1 produkt.

Pokazano 1-1 z 1 pozycji