Lista produktów marki Ravak

WARUNKI GWARANCJI RAVAK

Producent RAVAK a.s., Obecnicka 285, Pribram wraz ze swoim dystrybutorem RAVAK Polska S.A., Kałęczyn, ul. Radziejowicka 124, 05-825 Grodzisk Mazowiecki zapewnia użytkownika, że w razie stwierdzenia w okresie gwarancji wady produktu zostanie ona bezpłatnie usunięta. Ewentualny transport lub dojazd do Klienta w okresie gwarancji jest bezpłatny.

W przypadku bezpodstawnego wezwania serwisu, firma Ravak Polska S.A. zastrzega sobie prawo do dochodzenia zwrotu poniesionych kosztów.

OKRES GWARANCJI:

Okres gwarancji dla produktów ujętych w katalogach RAVAK Collection, RAVAK Profi i cenniku RAVAK wynosi 24 miesiące, za wyjątkiem produktów objętych dłuższą gwarancją, tj.:
- wanien akrylowych Inspiration - 120 miesięcy*,
- głowic ceramicznych baterii Suzan - 60 miesięcy**,
- baterii Rosa, Neo, Termo, Chrome wraz z akcesoriami łazienkowymi - 60 miesięcy**
- odpływów liniowych nierdzewnych 300 miesięcy***
- modułów instalacyjnych WC - 72 miesiące****
- przycisków WC, syfonów brodzikowych, kratki podłogowej, odpływów liniowych z tworzywa sztucznego, syfonów wannowych, syfonów i korków umywalkowych - 36 miesięcy,
- mechanizmu "Antiblock" w kabinach Supernova - 120 miesięcy (mechanizm przesuwu testowano na 1 000 000 otwarć drzwi),
- wanien z hydromasażem - 60 miesięcy gwarancja dotyczy szczelności systemu; sam system hydromasażu objęty jest 24-miesięczną gwarancją od dnia instalacji.
Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest niniejsza ważna (podstemplowana) karta gwarancyjna wraz z dokumentem zakupu.
Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić kompletność i zgodność zakupionego produktu z zamówieniem, a w przypadku widocznych wad (uszkodzeń), nie nale¿y rozpoczynać instalacji. Wady sprzętu ujawnione w czasie gwarancji zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni roboczych od dnia pisemnego zgłoszenia do firmy RAVAK Polska i usunięte w możliwie najszybszym terminie. Jednocześnie okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas niezbędny do naprawy jeżeli wada uniemożliwia korzystanie ze sprzętu. W przypadku konieczności sprowadzenia części lub wyrobów nietypowych z magazynu centralnego w Ravak a.s. Republika Czeska okres ten może się wydłużyć.

OGRANICZENIA GWARANCJI

Użytkowanie sprzętu winno odbywać się zgodnie z przeznaczeniem i instrukcji obsługi.

Gwarancją nie są objęte:
- uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne i wszystkie inne spowodowane działaniem lub zaniechaniem działania przez użytkownika, np. pęknięcia, otarcia zarysowania, wygięcia itp.
- uszkodzenia wynikające z czynności konserwacyjnych produktu, z użyciem nieodpowiednich środków np. z dodatkiem piasku lub substancji ściernych. System AntiBlock należy konserwować teflonowym smarem sanitarnym firmy RAVAK. - Uszkodzenia wynikłe wskutek: przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez użytkownika lub osoby trzecie, okoliczności, za które nie odpowiada ani producent ani sprzedawca, a w szczególności na skutek niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji, użytkowania albo innych przyczyn leżących po stronie użytkownika lub osób trzecich. - celowe uszkodzenie produktu,
- wadliwe wykonywanie czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonywania, których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie,
- uszkodzenia wynikłe na skutek użytkowania produktów w szkodliwych lub ekstremalnych warunkach (np. w saunie),
- elementy ulegające naturalnemu zużyciu, np.: uszczelki, elementy ślizgowe, itp.
- żarówki i bezpieczniki w systemach hydromasażu, oświetlenia łazienkowego i chromoterapii,
- Wytrącania się osadów z wody np... „kamienia wodnego”.

* 10-letniej gwarancji na wanny akrylowe RAVAK możemy udzielić tylko w przypadku, kiedy montaż wykonany był zgodnie z instrukcja. Warunkiem 10-letniej gwarancji jest również użycie w trakcie montażu pozostałych elementów wanny produkowanych przez RAVAK; tj. oryginalnego stelaża lub nośnika polistyrenowego. Wannę należy zamontować w sposób umożliwiający łatwy demontaż, aby w przypadku jej uszkodzenia, można było ją zdemontować bez ingerencji w ścianę, lub płytki. W przypadku błędnego montażu, lub zamurowania wanny (brodzika) na stałe glazurą, Klient zobowiązany jest zdemontować produkt we własnym zakresie na własny koszt . Firma Ravak Polska S.A nie zwraca kosztów w przypadku konieczności zniszczenia glazury przy demontażu, jak równie¿ nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas demontażu nieprawidłowo zabudowanych produktów.

** Warunkiem 5-cio letniej gwarancji na baterie i głowice ceramiczne baterii jest instalacja baterii do sieci wyposażonej w filtr mechaniczny, sitko ochronne do wychwytywania nieczystości z rur instalacji wodnej oraz zastosowanie filtra na instalacji doprowadzającej wodę do baterii o dokładności 100 - 300 µm Maksymalna temperatura pracy 90°C, temperatura prawidłowej pracy 65°C. Maksymalne ciśnienie wody 1 MPa.

*** Gwarancja 25 lat obejmuje wszystkie stałe, zabudowane części nierdzewnego odpływu liniowego. Na pozostałe części odpływu gwarancja wynosi 3 lata.

**** Gwarancja 6 lat obejmuje wszystkie stałe, zabudowane części konstrukcji modułów instalacyjnych WC. Na pozostałe części modułów gwarancja wynosi 3 lata.

UWAGI DODATKOWE:

Karta gwarancyjna bez wpisanej daty sprzedaży, dołączonego dowodu zakupu, czytelnego stempla sklepu jest nieważna. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umowa. Gwarancja dotyczy terenu Rzeczypospolitej Polskiej.

RAVAK POLSKA S.A.
05-825 Grodzisk Mazowiecki
ul. Radziejowicka 124, Kałęczyn
tel.: +48 22 / 755 40 30,
fax: +48 22 / 755 43 90,
e-mail: serwis@ravak.pl,
www.ravak.pl 

 

WARUNKI GWARANCJI RAVAK

Producent RAVAK a.s., Obecnicka 285, Pribram wraz ze swoim dystrybutorem RAVAK Polska S.A., Kałęczyn, ul. Radziejowicka 124, 05-825 Grodzisk Mazowiecki zapewnia użytkownika, że w razie stwierdzenia w okresie gwarancji wady produktu zostanie ona bezpłatnie usunięta. Ewentualny transport lub dojazd do Klienta w okresie gwarancji jest bezpłatny.

W przypadku bezpodstawnego wezwania serwisu, firma Ravak Polska S.A. zastrzega sobie prawo do dochodzenia zwrotu poniesionych kosztów.

OKRES GWARANCJI:

Okres gwarancji dla produktów ujętych w katalogach RAVAK Collection, RAVAK Profi i cenniku RAVAK wynosi 24 miesiące, za wyjątkiem produktów objętych dłuższą gwarancją, tj.:
- wanien akrylowych Inspiration - 120 miesięcy*,
- głowic ceramicznych baterii Suzan - 60 miesięcy**,
- baterii Rosa, Neo, Termo, Chrome wraz z akcesoriami łazienkowymi - 60 miesięcy**
- odpływów liniowych nierdzewnych 300 miesięcy***
- modułów instalacyjnych WC - 72 miesiące****
- przycisków WC, syfonów brodzikowych, kratki podłogowej, odpływów liniowych z tworzywa sztucznego, syfonów wannowych, syfonów i korków umywalkowych - 36 miesięcy,
- mechanizmu "Antiblock" w kabinach Supernova - 120 miesięcy (mechanizm przesuwu testowano na 1 000 000 otwarć drzwi),
- wanien z hydromasażem - 60 miesięcy gwarancja dotyczy szczelności systemu; sam system hydromasażu objęty jest 24-miesięczną gwarancją od dnia instalacji.
Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest niniejsza ważna (podstemplowana) karta gwarancyjna wraz z dokumentem zakupu.
Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić kompletność i zgodność zakupionego produktu z zamówieniem, a w przypadku widocznych wad (uszkodzeń), nie nale¿y rozpoczynać instalacji. Wady sprzętu ujawnione w czasie gwarancji zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni roboczych od dnia pisemnego zgłoszenia do firmy RAVAK Polska i usunięte w możliwie najszybszym terminie. Jednocześnie okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas niezbędny do naprawy jeżeli wada uniemożliwia korzystanie ze sprzętu. W przypadku konieczności sprowadzenia części lub wyrobów nietypowych z magazynu centralnego w Ravak a.s. Republika Czeska okres ten może się wydłużyć.

OGRANICZENIA GWARANCJI

Użytkowanie sprzętu winno odbywać się zgodnie z przeznaczeniem i instrukcji obsługi.

Gwarancją nie są objęte:
- uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne i wszystkie inne spowodowane działaniem lub zaniechaniem działania przez użytkownika, np. pęknięcia, otarcia zarysowania, wygięcia itp.
- uszkodzenia wynikające z czynności konserwacyjnych produktu, z użyciem nieodpowiednich środków np. z dodatkiem piasku lub substancji ściernych. System AntiBlock należy konserwować teflonowym smarem sanitarnym firmy RAVAK. - Uszkodzenia wynikłe wskutek: przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez użytkownika lub osoby trzecie, okoliczności, za które nie odpowiada ani producent ani sprzedawca, a w szczególności na skutek niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji, użytkowania albo innych przyczyn leżących po stronie użytkownika lub osób trzecich. - celowe uszkodzenie produktu,
- wadliwe wykonywanie czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonywania, których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie,
- uszkodzenia wynikłe na skutek użytkowania produktów w szkodliwych lub ekstremalnych warunkach (np. w saunie),
- elementy ulegające naturalnemu zużyciu, np.: uszczelki, elementy ślizgowe, itp.
- żarówki i bezpieczniki w systemach hydromasażu, oświetlenia łazienkowego i chromoterapii,
- Wytrącania się osadów z wody np... „kamienia wodnego”.

* 10-letniej gwarancji na wanny akrylowe RAVAK możemy udzielić tylko w przypadku, kiedy montaż wykonany był zgodnie z instrukcja. Warunkiem 10-letniej gwarancji jest również użycie w trakcie montażu pozostałych elementów wanny produkowanych przez RAVAK; tj. oryginalnego stelaża lub nośnika polistyrenowego. Wannę należy zamontować w sposób umożliwiający łatwy demontaż, aby w przypadku jej uszkodzenia, można było ją zdemontować bez ingerencji w ścianę, lub płytki. W przypadku błędnego montażu, lub zamurowania wanny (brodzika) na stałe glazurą, Klient zobowiązany jest zdemontować produkt we własnym zakresie na własny koszt . Firma Ravak Polska S.A nie zwraca kosztów w przypadku konieczności zniszczenia glazury przy demontażu, jak równie¿ nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas demontażu nieprawidłowo zabudowanych produktów.

** Warunkiem 5-cio letniej gwarancji na baterie i głowice ceramiczne baterii jest instalacja baterii do sieci wyposażonej w filtr mechaniczny, sitko ochronne do wychwytywania nieczystości z rur instalacji wodnej oraz zastosowanie filtra na instalacji doprowadzającej wodę do baterii o dokładności 100 - 300 µm Maksymalna temperatura pracy 90°C, temperatura prawidłowej pracy 65°C. Maksymalne ciśnienie wody 1 MPa.

*** Gwarancja 25 lat obejmuje wszystkie stałe, zabudowane części nierdzewnego odpływu liniowego. Na pozostałe części odpływu gwarancja wynosi 3 lata.

**** Gwarancja 6 lat obejmuje wszystkie stałe, zabudowane części konstrukcji modułów instalacyjnych WC. Na pozostałe części modułów gwarancja wynosi 3 lata.

UWAGI DODATKOWE:

Karta gwarancyjna bez wpisanej daty sprzedaży, dołączonego dowodu zakupu, czytelnego stempla sklepu jest nieważna. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umowa. Gwarancja dotyczy terenu Rzeczypospolitej Polskiej.

RAVAK POLSKA S.A.
05-825 Grodzisk Mazowiecki
ul. Radziejowicka 124, Kałęczyn
tel.: +48 22 / 755 40 30,
fax: +48 22 / 755 43 90,
e-mail: serwis@ravak.pl,
www.ravak.pl 

 

Przepraszamy za niedogodności.

Wyszukaj ponownie to co szukasz