Lista produktów marki Novoterm

1. NOVOTERM Sp. z o.o.

ul. Zimowa 6, 70-807 Szczecin

tel. 801 144 200

mail: serwis@novoterm.pl

określony dalej jako Gwarant, udziela Nabywcy gwarancji na zakupiony produkt, wymieniony w niniejszej karcie gwarancyjnej.

2. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z charakterystyką produktu przed podjęciem decyzji o jego częściowym lub całkowitym demontażu należy skontaktować się z Gwarantem.

3. Z tytułu gwarancji Nabywca uzyskuje prawo do bezpłatnej naprawy produktu. Jeśli naprawa nie jest możliwa Nabywcy przysługuje prawo do wymiany produktu na nowy wolny od wad, odstąpienie od umowy lub obniżenie ceny. W przypadku, gdy Gwarant nie dysponuje produktem do wymiany Nabywcy przysługuje tylko odstąpienie od umowy lub obniżenie ceny. Decyzję o sposobie rozpatrzenia reklamacji z tytułu gwarancji podejmuje Gwarant.

4. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w produkcie w momencie jego wydania Nabywcy.

5. Okres gwarancji dla Nabywcy wynosi 12 miesięcy na elementy eksploatacyjne wymienione w instrukcji montażu i obsługi, oraz 36 miesięcy na pozostałe elementy.

6. Okres gwarancji liczy się od daty zakupu odnotowanej w karcie gwarancyjnej i uprawdopodobnionej np. dowodem zakupu. Karta gwarancyjna jest ważna, jeśli posiada wszystkie wymagane wpisy i pieczęcie, oraz okoliczność zakupu zostanie uprawdopodobniona np. przez okazanie dowodu zakupu. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przedstawienie wypełnionej karty gwarancyjnej.

7. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu produktu przed dokonaniem zgłoszenia reklamacyjnego Nabywca powinien upewnić się, czy wszystko zostało wykonane zgodnie z instrukcją montażu i obsługi.

8. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji wady należy ją zgłosić do Gwaranta wybierając jedną z poniższych metod:

- za pomocą formularza zgłoszeń on-line. Aby zgłosić reklamację przy użyciu tej metody należy wejść na stronę http://kerra.pl/, w zakładce „SERWIS” wybrać pozycję „ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE ON-LINE” i postępować zgodnie instrukcjami wyświetlającymi się na ekranie;

- kontaktując się bezpośrednio z najbliższym Autoryzowanym Serwisem. Aktualna lista Autoryzowanych Serwisów dostępna jest na stronie internetowej http://kerra.pl/ w zakładce „SERWIS”;

- pisemnie na adres Gwaranta: NOVOTERM Sp. z o.o., ul. Zimowa 6, 70-807 Szczecin.

9. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji wady produktu należy niezwłocznie zaprzestać jego użytkowania lub montażu, jak również powiadomić o wadzie Gwaranta.

10. Wykonanie obowiązków wynikających z gwarancji nastąpi w terminie 30 dni, licząc od dnia udostępnienia produktu przez Nabywcę. Naprawa i oględziny dokonywane są przez Autoryzowany Serwis reprezentujący Gwaranta.

11. Data udostępnienia produktu przez Nabywcę może zostać ustalona na drodze pisemnej lub przez kontakt telefoniczny.

12. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady produktu objętego gwarancją Nabywca nie mógł z niego korzystać.

13. Nabywca zobowiązany jest zapewnić swobodny dostęp do produktu zgodnie z instrukcją montażu i obsługi.

14. Produkt udostępniony do naprawy powinien być czysty.

15. Gwarancją nie są objęte wady produktu spowodowane:

- montażem niezgodnym z załączoną do produktu instrukcją montażu i obsługi, zasadami sztuki budowlanej, przepisami prawa budowlanego i normami obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

- użyciem do montażu narzędzi lub materiałów innych niż wskazane w instrukcji montażu i obsługi;

- niewłaściwą eksploatacją, tj. niezgodną z instrukcją montażu i obsługi;

- niewłaściwym transportem lub przechowywaniem produktu przez Nabywcę;

- niewłaściwą pielęgnacją produktu, np. stosowaniem środków i akcesoriów czyszczących nieposiadających parametrów wskazanych w instrukcji montażu i obsługi.

16. Gwarancja nie obejmuje:

- wyrobów używanych, np. z ekspozycji, demontażu, itp.;

- uszkodzeń spowodowanych niestosowaniem się do instrukcji montażu i obsługi.

17. Braki w kompletacji i uszkodzenia mechaniczne należy zgłosić w dniu zakupu produktu.

18. Dokonanie samodzielnych napraw lub modyfikacji produktu niezgodnych z załączoną instrukcją montażu i obsługi bez zgody Gwaranta może być podstawą do nieuznania gwarancji na wady powstałe w następstwie tych modyfikacji.

19. Niezalecane jest stosowanie zamienników innych producentów. Różnice w parametrach mogą mieć wpływ na prawidłową pracę produktu.

20. W razie zgubienia karty gwarancyjnej Nabywca traci prawo do gwarancji. Gwarant nie wydaje duplikatów karty gwarancyjnej.

21. Naprawy w ramach gwarancji nie obejmują montażu, konserwacji i regulacji produktu.

1. NOVOTERM Sp. z o.o.

ul. Zimowa 6, 70-807 Szczecin

tel. 801 144 200

mail: serwis@novoterm.pl

określony dalej jako Gwarant, udziela Nabywcy gwarancji na zakupiony produkt, wymieniony w niniejszej karcie gwarancyjnej.

2. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z charakterystyką produktu przed podjęciem decyzji o jego częściowym lub całkowitym demontażu należy skontaktować się z Gwarantem.

3. Z tytułu gwarancji Nabywca uzyskuje prawo do bezpłatnej naprawy produktu. Jeśli naprawa nie jest możliwa Nabywcy przysługuje prawo do wymiany produktu na nowy wolny od wad, odstąpienie od umowy lub obniżenie ceny. W przypadku, gdy Gwarant nie dysponuje produktem do wymiany Nabywcy przysługuje tylko odstąpienie od umowy lub obniżenie ceny. Decyzję o sposobie rozpatrzenia reklamacji z tytułu gwarancji podejmuje Gwarant.

4. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w produkcie w momencie jego wydania Nabywcy.

5. Okres gwarancji dla Nabywcy wynosi 12 miesięcy na elementy eksploatacyjne wymienione w instrukcji montażu i obsługi, oraz 36 miesięcy na pozostałe elementy.

6. Okres gwarancji liczy się od daty zakupu odnotowanej w karcie gwarancyjnej i uprawdopodobnionej np. dowodem zakupu. Karta gwarancyjna jest ważna, jeśli posiada wszystkie wymagane wpisy i pieczęcie, oraz okoliczność zakupu zostanie uprawdopodobniona np. przez okazanie dowodu zakupu. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przedstawienie wypełnionej karty gwarancyjnej.

7. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu produktu przed dokonaniem zgłoszenia reklamacyjnego Nabywca powinien upewnić się, czy wszystko zostało wykonane zgodnie z instrukcją montażu i obsługi.

8. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji wady należy ją zgłosić do Gwaranta wybierając jedną z poniższych metod:

- za pomocą formularza zgłoszeń on-line. Aby zgłosić reklamację przy użyciu tej metody należy wejść na stronę http://kerra.pl/, w zakładce „SERWIS” wybrać pozycję „ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE ON-LINE” i postępować zgodnie instrukcjami wyświetlającymi się na ekranie;

- kontaktując się bezpośrednio z najbliższym Autoryzowanym Serwisem. Aktualna lista Autoryzowanych Serwisów dostępna jest na stronie internetowej http://kerra.pl/ w zakładce „SERWIS”;

- pisemnie na adres Gwaranta: NOVOTERM Sp. z o.o., ul. Zimowa 6, 70-807 Szczecin.

9. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji wady produktu należy niezwłocznie zaprzestać jego użytkowania lub montażu, jak również powiadomić o wadzie Gwaranta.

10. Wykonanie obowiązków wynikających z gwarancji nastąpi w terminie 30 dni, licząc od dnia udostępnienia produktu przez Nabywcę. Naprawa i oględziny dokonywane są przez Autoryzowany Serwis reprezentujący Gwaranta.

11. Data udostępnienia produktu przez Nabywcę może zostać ustalona na drodze pisemnej lub przez kontakt telefoniczny.

12. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady produktu objętego gwarancją Nabywca nie mógł z niego korzystać.

13. Nabywca zobowiązany jest zapewnić swobodny dostęp do produktu zgodnie z instrukcją montażu i obsługi.

14. Produkt udostępniony do naprawy powinien być czysty.

15. Gwarancją nie są objęte wady produktu spowodowane:

- montażem niezgodnym z załączoną do produktu instrukcją montażu i obsługi, zasadami sztuki budowlanej, przepisami prawa budowlanego i normami obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

- użyciem do montażu narzędzi lub materiałów innych niż wskazane w instrukcji montażu i obsługi;

- niewłaściwą eksploatacją, tj. niezgodną z instrukcją montażu i obsługi;

- niewłaściwym transportem lub przechowywaniem produktu przez Nabywcę;

- niewłaściwą pielęgnacją produktu, np. stosowaniem środków i akcesoriów czyszczących nieposiadających parametrów wskazanych w instrukcji montażu i obsługi.

16. Gwarancja nie obejmuje:

- wyrobów używanych, np. z ekspozycji, demontażu, itp.;

- uszkodzeń spowodowanych niestosowaniem się do instrukcji montażu i obsługi.

17. Braki w kompletacji i uszkodzenia mechaniczne należy zgłosić w dniu zakupu produktu.

18. Dokonanie samodzielnych napraw lub modyfikacji produktu niezgodnych z załączoną instrukcją montażu i obsługi bez zgody Gwaranta może być podstawą do nieuznania gwarancji na wady powstałe w następstwie tych modyfikacji.

19. Niezalecane jest stosowanie zamienników innych producentów. Różnice w parametrach mogą mieć wpływ na prawidłową pracę produktu.

20. W razie zgubienia karty gwarancyjnej Nabywca traci prawo do gwarancji. Gwarant nie wydaje duplikatów karty gwarancyjnej.

21. Naprawy w ramach gwarancji nie obejmują montażu, konserwacji i regulacji produktu.

Jest 22 produktów.

Pokazano 1-22 z 22 pozycji