Marki

 • AD

  AD

 • Alcaplast
 • Antado
 • Aqua Steel
 • AWD Interior

  AWD Interior

  • Na produkt wprowadzony oficjalnie na rynek przez AWD INTERIOR Spółka jawna B. RAJEWSKA i SPÓŁKA z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Katowicka 80, 43-346 Bielsko-Biała, nr w Rejestrze Przedsiębiorców KRS: 0000235034; REGON: 072741200; NIP: 9372349620, udzielana jest 60-miesięczna gwarancja od dnia zakupu.
   Gwarancja obejmuje swoim działaniem produkt nabyty jako nowy, wyłącznie w sprzedaży detalicznej na rzecz kupującego będącego konsumentem.
   Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń związanych z nieprawidłowym montażem, uszkodzeń mechanicznych, uszkodzeń powierzchni spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem oraz zanieczyszczeniem wody. Gwarancja przysługuje wyłącznie pod warunkiem, że
   • użytkowanie produktu jest zgodne z przeznaczeniem i instrukcją obsługi (jeśli wydano osobno),
   • słuchawka natryskowa jest zamontowana w pomieszczeniach o temperaturze powyżej 5℃,
  • Gwarancji nie podlegają również uszkodzenia spowodowane użyciem żrących preparatów do mycia i czyszczenia.
  • Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego, wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
  • W przypadku reklamacji należy dostarczyć na własny koszt niesprawny produkt do punktu sprzedaży, w którym został zakupiony, z dowodem zakupu (paragon, faktura) oraz niniejszą kartę gwarancyjną. Brak karty gwarancyjnej powoduje utratę gwarancji.
  • AWD Interior Spółka Jawna B. Rajewska i S-ka, w ramach gwarancji w terminie: 14 dni usunie wadę, jeśli usunięcie wady okaże się niemożliwe, wymieni słuchawkę na nową, a w przypadku braku reklamowanego modelu słuchawki w ofercie sprzedaży, AWD Interior Spółka Jawna B. Rajewska i S-ka wystawi fakturę korygującą lub zaproponuje wymianę słuchawki na inny model.
  • Zaleca się stosowanie w instalacji wodociągowej filtra ochronnego.
  • Ze względu na wysoką twardość wody, należy raz w miesiącu czyścić słuchawkę wodą z octem (w stosunku 1:2). Niewłaściwa jakość wody może powodować uszkodzenie słuchawki, w przypadku takiego uszkodzenia reklamacja na słuchawki nie będzie uwzględniana.
 • Besco

  Besco

  - 10 lat na kształt i niezmienność barwy powierzchni wanny
  - 2 lata na pozostałe elementy

 • CeraStyle

  CeraStyle

  Firma New Trendy Sp. z o. o. udziela gwarancji na swoje produkty zależnie od linii lub rodzaju na okres:
  - Kabiny prysznicowe: Linia Platinum - 5 lat, Linia Gold - 2 lata, Linia Silver - 2 lata
  - Panele prysznicowe i deszczownice: Linia Platinum - 2 lata
  - Brodziki: Linia Platinum - 2 lata, Linia Gold - 2 lata, Linia Silver - 2 lata
  - Syfony: 2 lata

 • Cersanit

  Cersanit

  Cersanit udziela następującego okresu gwarancji od dnia sprzedaży oferowanych towarów:

  • Ceramika sanitarna- 10 lat, części nieceramiczne - 2 lata;
  • Płytki ceramiczne - 6 lat od dnia sprzedaży, jednak nie więcej niż 7 lat od dnia produkcji;
  • Meble łazienkowe - 2 lata;
  • Wanny i brodziki akrylowe - 10 lat;
  • Kabiny prysznicowe - 5 lat;
 • Comad
 • Corsan

  Corsan

  Gwarancja udzielana jest na produkty marki Corsan na które wystawiona jest karta gwarancyjna. Gwarancja liczona jest od daty sprzedaży. Okres 5 lat gwarancji wydawany jest na szczelność korpusów wykonanych ze stali. Okresem 2 lat gwarancji objęte są chromowane powłoki, aluminiowe korpusy oraz pozostałe elementy towaru, w tym: głowice termostatyczne, mieszacze, pokrętła, zestawy mocujące, węże i wężyki przyłączeniowe, prysznice ręczne, wylewki. Pozostałe, nie wymienione wyżej produkty lub ich elementy objęte są 2 latnią gwarancją. Powyższe okresy gwarancyjne obowiązują także przy zakupie na firmę. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego, wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Gwarancja obowiązuje na terenie Polski. Dotyczy produktów marki Corsan®. Podstawą do rozstrzygania sporów jest prawo obowiązujące na terytorium RP.

  Uprawnienia gwarancyjne:

  W przypadku niemożliwości wywiązania się gwaranta z terminowego wykonania naprawy wadliwego produktu, klientowi przysługuje prawo do wymiany towaru na nowy o podobnych cechach (wówczas okres gwarancyjny liczony jest od początku) lub zwrot gotówki; Producent w ramach uprawnień gwarancyjnych zastrzega sobie prawo wyboru sposobu usunięcia wady:

  - usunie wszystkie wady jednoznacznie wynikające z błędów produkcyjnych lub niedoskonałości materiału;

  - wymieni wadliwy towar na nowy tego samego lub najbardziej zbliżonego modelu.

  Wymienione wadliwe części przechodzą na własność producenta. Producent nie ponosi odpowiedzialności za zużywanie się części podzespołów w trakcie normalnego użytkowania; Producent nie odpowiada za utracone korzyści oraz nie pokrywa kosztów związanych z przygotowaniem towaru do wysyłki na serwis itp. oraz zastrzega, że nie będą przyjmowane przesyłki obciążone kosztami. Producent nie ponosi odpowiedzialności za pozostawiony w produkcie osprzęt należący do reklamującego.

  W sprawach nieuregulowanych warunkami gwarancji zastosowanie maja przepisy Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku (Dz. U. z dnia 5 września 2002r.). Karta gwarancyjna nie ogranicza, nie wyłącza ani nie zawiesza uprawnień kupującego z tytułu niezgodności towaru z umową Art. 13 punkt 4 ustawy z dnia 27/07/2002. Kupując produkt, nabywca oświadcza, że zapoznał się z warunkami gwarancji i akceptuje jej warunki.

 • Deante

  Deante

  Warunki gwarancji producenta

  1.Producent udziela gwarancji na okres 2 lat od daty sprzedaży

  2.Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolite Polskiej

  3.W celu skorzystania z gwarancji osoba do niej uprawniona powinna zgłosić reklamację korzystając z formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie www.deante.pl/reklamacje dołączając wypełnioną kartę gwarancyjna i dokument zakupu (skan/zdjęcie) lub złożyć reklamacje w punkcie nabycia produktu.

  4.Zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone w terminie 14 dni od daty przyjęcia zgłoszenia. Uprawnionemu z gwarancji przysługuje prawo wymiany na wolny od wad lub zwrot gotówki w przypadku: - stwierdzenia wady fabrycznej niemożliwej do usunięcia, - nie usunięcia usterki, pomimo trzech napraw w okresie gwarancji. Wybór drogi załatwienia reklamacji należy do Gwaranta.

  5.W przypadku wymiany produktu na nowy - Gwarant nie ponosi kosztów związanych z demonta- żem, uszkodzeniami elementów utrudniających dostęp do produktu, jak również ponownego montażu wyrobu.

  6.W przypadku wymiany produktu na nowy okres gwarancji rozpoczyna się od dnia wydania nowego produktu. Ewentualna naprawa dokonana w trakcie okresu gwarancyjnego nie wydłuża okresu gwarancji.

  7.Naprawa gwarancyjna nie obejmuje : - zniszczenie / uszkodzenie podczas transportu, wszelkie uszkodzenia mechaniczne, - niestosowanie się do instrukcji montażu, - zgubienie karty gwarancyjnej, - zmiana Danych w karcie gwarancyjnej, - przeróbki i zmiany konstrukcyjne dokonane przez użytkownika lub osoby trzecie, - użytkowanie produktów w warunkach i w celu , w jakich tego rodzaju towar zwykle nie jest używany, - w przypadku gdy wyrób został sprzedany z ekspozycji.

  8.Klient zobowiązany jest do sprawdzenia stanu powierzchni zewnętrznej i kompletności produktu, gdyż po zamontowaniu gwarancją objęte będą tylko wady produkcyjne i materiałowe.

  9.Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikają- cych z niezgodności towaru z umową.  

 • Deante 2
 • Durasan
 • Duravit

  Duravit

  Duravit daje 5 lat gwarancji na wszystkie produkty ceramiczne oraz z akrylu sanitarnego, 2 lata na meble łazienkowe oraz systemy hydromasażu, jak również akcesoria wannowe, pod warunkiem, że zostały zamontowane przez instalatora z certyfikatem naszej firmy. Uwaga części uszkodzone mechanicznie i na skutek użytkowania nie podlegają gwarancji.

 • Duschy

  Duschy

  1. Okres gwarancji na drzwi i ścianki prysznicowe wynosi 60 miesięcy

  2. Zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

  3. Okres gwarancji rozpoczyna się z chwilą dokonania zakupu wyrobu. Karta gwarancyjna musi zostać potwierdzona przez sprzedawcę w dniu zakupu, w przeciwnym przypadku jest ona nieważna.

  4. Gwarancja nie obejmuje:

  a) uszkodzeń mechanicznych (otarcia, wygięcia, pęknięcia, zarysowania itp.) powstałych na skutek niewłaściwego obchodzenia się z produktem.

  b) części ulegających naturalnemu zużyciu podczas użytkowania (w szczególności elementy jezdne produktów, uszczelki itp.)

  c) czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem i regulacją produktu opisanych w instrukcji obsługi

  d) wad i uszkodzeń spowodowanych:

  - montażem niezgodnym z instrukcją montażu i użytkowania załączoną przez producenta do wyrobu

  - dokonaniem samodzielnych napraw i przeróbek

  - wytrącaniem się osadów z użytkowanej wody

  - nieodpowiednią pielęgnacją wyrobów np. stosowaniem do czyszczenia niewłaściwych środków chemicznych

  - niewłaściwą eksploatacją wyrobu tj. niezgodną z instrukcją użytkowania i przeznaczeniem produktu.

  5. W przypadku stwierdzenia wady należy zaprzestać użytkowania wyrobu w celu uniknięcia powstania większych szkód.

  6. Towar będący przedmiotem reklamacji należy udostępnić do dyspozycji serwisu Duschy . Nie udostępnienie towaru będącego przedmiotem reklamacji upoważnia firmę do odmowy uznania reklamacji.

  7. W każdym przypadku wyrób udostępniony do naprawy musi być czysty i zgodny z podstawowymi wymaganiami higienicznymi.

  8. W przypadku zasadnego zgłoszenia reklamacji firma Duschy zobowiązuje się do:

  a) dokonania naprawy w możliwie najkrótszym, uzgodnionym z klientem terminie,

  b) wymiany towaru na wolny od wad, jeżeli naprawa jest niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów.

  9. Producent nie ponosi kosztów demontażu lub uszkodzenia elementów utrudniających dostęp do wyrobu (np. umywalek, misek WC, mebli ).

  10. Ingerencja lub dokonanie zmian konstrukcyjnych wyrobu przez osoby nieupoważnione przez firmę producenta powodują wygaśnięcie gwarancji.

  11. Reklamacje należy zgłaszać mailowo na adres reklamacje@duschy.pl

  12. Szkło nie jest objęte gwarancją w przypadku stłuczenia

 • DUSO

  DUSO

  Gwarant bezpłatnie usunie ewentualną niesprawność urządzenia, pod warunkiem wykorzystywania go, zgodnie z przeznaczeniem oraz przedstawienia w autoryzowanym punkcie serwisowym lub punkcie sprzedaży, prawidłowo wypełnionej niniejszej karty gwarancyjnej wraz z kopią dowodu zakupu. Zgłoszenie zostanie rozpatrzone w czasie nie przekraczającym 14 dni roboczych, a usterka usunięta w możliwie najkrótszym terminie (w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy czas ten może ulec wydłużeniu). Gwarant zastrzega sobie prawo wyboru sposobu usunięcia usterki lub wady. Gwarant może uchylić się od dotrzymania terminu napraw, jeżeli zaistnieją zakłócenia w działalności przedsiębiorstwa, spowodowane nieprzewidzianymi okolicznościami, np. strajkami, niepokojami społecznymi, klęskami żywiołowymi, ograniczeniami importowymi, itp. Klientowi przysługuje prawo do wymiany produktu na nowy, jeżeli: --- zakład serwisowy stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe, --- w okresie gwarancji serwis dokonał trzech napraw istotnych, a produkt nadal będzie wykazywał wady uniemożliwiające użytkowanie go zgodnie z przeznaczeniem. Jeżeli wymiana produktu na nowy jest niewykonalna, klientowi przysługuje prawo zwrotu zapłaconej kwoty. O klasyfikacji naprawy decyduje autoryzowany serwis. Wszelkie wadliwe produkty lub części, które wymieniono, stają się własnością autoryzowanego punktu serwisowego.

  1. Karta Gwarancyjna jest ważna, jeśli jest czytelnie i kompletnie wypełniona.

  2. Powierzchnia wyrobu oraz jego kompletność winny zostać przez kupującego sprawdzone w trakcie dokonania zakupu. Mechaniczne uszkodzenia powierzchni zgłoszone po wyjściu ze sklepu, nie będą uznawane.

  3. Zamontowanie produktu jest jednoznaczne z akceptacją warunków gwarancji.

  4. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek nieprawidłowego montażu, konserwacji, samodzielnych przeróbek, niewłaściwej eksploatacji produktu, jak również przez zanieczyszczenia wody lub przewodów sieci wodociągowej, osad kamienny, itp.

  5. Usługami gwarancyjnymi nie są objęte czynności związane z konserwacją, czyszczeniem i regulacją produktu.

  6. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych używaniem niewłaściwych preparatów do czyszczenia.

  7. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, w tym zarysowań powierzchni po czyszczeniu, np. ostrym zmywakiem, szczotką, itp.

  8. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody pośrednie lub bezpośrednie spowodowane przez produkt.

  9. Gwarant nie ponosi kosztów montażu lub ewentualnego demontażu produktu.

  10. Gwarant nie ponosi kosztów uszkodzenia elementów utrudniających dostęp do produktu (np. glazury, czy innych materiałów zastosowanych do obudowania produktu). Montaż utrudniający dostęp do produktu jest niezgodny z instrukcją montażu.

  11. Gwarant rezerwuje sobie prawo do zwrotu kosztów interwencji w przypadku nieuzasadnionego wezwania reklamacyjnego.

  12. Niedopełnienie warunków zawartych w instrukcji montażu powoduje utratę prawa do napraw gwarancyjnych.

  13. Gwarant nie wystawia duplikatu karty gwarancyjnej.

  14. Gwarancja obowiązuje tylko na obszarze RP.

  15. Podstawą do rozstrzygania ewentualnych sporów jest prawo obowiązujące na terytorium RP.

 • Elita

  Elita

  Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty wydania mebli Kupującemu, potwierdzonej pieczęcią punktu sprzedaży detalicznej i czytelnym podpisem sprzedawcy.

  Nadrzędnym celem firmy jest uzyskanie satysfakcji klientów. Atutem jest nowoczesny design, wysoka jakość wyrobów, ich funkcjonalność, trwałość. W ofercie znajduje się około 500 modeli wyrobów, z których można kompletować funkcjonalne zestawy łazienkowe według indywidualnych preferencji i gustów nabywcy. Od 11 marca 2008 Elita stała się częścią ROYO GROUP zrzeszającej 5 firm w Europie zajmujących się projektowaniem i sprzedażą kompleksowego wyposażenia łazienek.

 • Esedra

  Esedra

  2 lata gwarancji

 • Excellent

  Excellent

  vWarunki gwarancji Excellent S.A.

  Producent udziela gwarancji na prawidłowo zainstalowany, eksploatowany, konserwowany i serwisowany produkt. Jedynym dokumentem uprawniającym do zgłoszenia reklamacji jest dowód zakupu (faktura, rachunek lub paragon). Warunkiem uznania reklamacji na produkt jest jego użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, określone przez aktualnie obowiązującą normę, oraz okresowe czyszczenie (min. raz na kwartał) oraz konserwacja zgodnie z instrukcją. Stwierdzenie zanieczyszczeń spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem oraz konserwacją będzie skutkować odrzuceniem ewentualnej reklamacji. Gwarancja nie obejmuje:

  • skutków samowolnych, dokonywanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby, napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych
  • uszkodzeń mechanicznych oraz chemicznych powłoki, w tym wynikających z zastosowania środków żrących oraz ciernych,
  • skutków nie stosowania się do instrukcji obsługi, ze szczególnym uwzględnieniem ostrzeżeń dotyczących instalacji, użytkowania i serwisowania produktu
  • uszkodzeń powstałych w wyniku zastosowania niezgodnego z przeznaczeniem
  • uszkodzeń i niepoprawnego działania produktu, wynikających z braku wymaganej konserwacji i pielęgnacji produktu.

  Szczegółowe informacje zawarte są w kartach gwarancyjnych oraz instrukcjach montażu produktów. Excellent S.A. udziela na ujęte w niniejszym katalogu wyroby następujących okresów gwarancji, licząc od dnia zakupu przez użytkownika:

  Wanny i obudowy

  • 20 lat - trwałość barwy powłoki akrylowej wanien Excellent (za wyjątkiem wanien wolnostojących)
  • 10 lat - trwałość barwy powłoki akrylowej wanien Actima
  • 5 lat - trwałość barwy powłoki akrylowej wanien wolnostojących Excellent
  • 2 lata - pozostałe elementy (w tym obudowy Excellent i Actima)

  Hydromasaż, kabiny natryskowe i brodziki

  • 2 lata - wszystkie elementy (Excellent i Actima) Armatura
  • 5 lat - gwarancja ogólna
  • 2 lata - panele prysznicowe, zestawy prysznicowe, deszczownice, dodatki, głowice ceramiczne, głowice termostatyczne, perlatory, przełączniki, odpływy z korkami, węże, słuchawki prysznicowe.

  Zasady składania reklamacji.

  Podstawę złożenia reklamacji stanowi dowód zakupu (faktura, rachunek, paragon), a w przypadku wanien z hydromasażem także podbita karta gwarancyjna oraz świadectwo podłączenia elektrycznego. Reklamację można zgłaszać w miejscu zakupu produktu lub bezpośrednio u producenta. Sprzedawca ma obowiązek ustosunkowania się do żądania Klienta i poinformowania go o tym fakcie w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Klienta. Gwarancja obejmuje produkty sprzedane i zainstalowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

  Excellent S.A. zastrzega sobie prawo do zmian produkcyjnych i modyfikacji wyrobów, podyktowanych postępem technicznym, bez uprzedniego zawiadomienia; w tym w trybie reklamacji elementy mogą zostać wymienione na odpowiedniki o tych samych właściwościach i walorach użytkowych, ale zgodne z obecnie wprowadzonym standardem technicznym i technologicznym w budowie produktów.

 • Excellent Hydromasaże
 • Fliger
 • Geberit

  Geberit

  • Geberit Kombifix/KombifixBasic (elementy montażowe do przyborów sanitarnych) 10 lat
  • Geberit Duofix/DuofixBasic/Unifix (elementy montażowe do przyborów sanitarnych) 10 lat
  • Geberit GIS (system ścianek instalacyjnych) 10 lat
  • Przyciski i akcesoria do spłuczek podtynkowych 2 lata
  • Geberit Monolith (moduły montażowe do przyborów sanitarnych) 2 lata
  • Spłuczki natynkowe i zawory do spłuczek 2 lata
  • Syfony i zestawy odpływowe 2 lata
  • Geberit Public (zawory spłukujące do pisuarów, zestawy uruchamiające do WC i baterie umywalkowe) 2 lata
  • Geberit AquaClean (urządzenia do higieny intymnej) 2 lata
  • Pozostałe wyroby 1 rok
 • Grohe

  Grohe

  Przedmiotem gwarancji Gwaranta są wszelkie produkty sprzedawane pod nazwą firmy Grohe AG & Co. KG, Niemcy

  1. Zakres stosowania
   1. Gwarancja obejmuje wyłącznie wyroby sprzedane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i znajdujące się na tym terytorium w czasie załatwiania reklamacji.
   2. Gwarancja obejmuje tylko wyroby wprowadzone do obrotu i oznakowane przez upoważnionych importerów współpracujących z Gwarantem.
   3. Gwarancja na sprzedany wyrób konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności wyrobu z umową.
  2. Deklaracja gwarancji
   1. Gwarant potwierdza zgodność wyrobów z oznakowaniem i gwarantuje ich przydatność do zastosowania zgodnego z przeznaczeniem, jeżeli ich montaż i użytkowanie są zgodne z zasadami i wymaganiami określonymi w Instrukcji montażu, przekazanej przez producenta wraz z wyrobem.
   2. Gwarant oświadcza, że wyroby zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z wymaganiami.
   3. Gwarant odpowiada za wady wyrobu, ujawnione w trakcie ich odbioru przed montażem lub w trakcie użytkowania, a będące skutkiem błędów produkcyjnych lub niewłaściwej jakości materiałów użytych do produkcji.
   4. Gwarant nie odpowiada za wady montażu, użytkowania i konserwacji wykonanych niezgodnie z Instrukcją producenta oraz za uszkodzenia mechaniczne wyrobów odebranych u sprzedawcy lub zamontowanych. Kupujący jest zobowiązany sprawdzić kompletność produktu w momencie jego odbioru. Po odebraniu produktu przyjmuje się że dostarczony został produkt kompletny. Zamontowanie wyrobu poświadcza brak widocznych wad czy niekompletności wyrobu przed montażem.
  3. Zasady gwarancji
   1. Okres gwarancji
    • 5 lat od daty zakupu – dla produktów zakupionych w autoryzowanych punktach sprzedaży Grohe na terenie Polski przez osoby fizyczne i prawne (przy użytkowaniu produktów w zakładach produkcyjnych i obiektach użyteczności publicznej termin gwarancji również wynosi 5 lat, pod warunkiem dokonywania regularnych (przynajmniej raz w roku), udokumentowanych, przeglądów technicznych i konserwacji produktów przez osobę upoważnioną).
    • 10 lat od daty zakupu dla wybranych produktów do zabudowy podtynkowej (dotyczy produktów wyprodukowanych po 01.06.2013, dokładna lista numerów katalogowych produktów objętych 10 letnią gwarancją znajduje się na stronie www.grohe.pl)
    • 2 lata od daty zakupu – dla części zamiennych.
   2. Postępowanie reklamacyjne
    • Kupujący jest zobowiązany zgłosić wykryte wady niezwłocznie po ich ujawnieniu, szczególnie w przypadku możliwości lub wystąpienia szkody, jednak nie później niż 2 m-ce od ich zauważenia, natomiast Gwarant ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia i dołoży starań do sprawnego i szybkiego usunięcia wady, gdy uzna, że reklamacja jest zasadna.
    • Reklamację zgłasza kupujący uprawniony z dokumentu zakupu, np. na załączonym wzorze. Zgłoszone wady i uszkodzenia przyjmowane są w formie pisemnej w punkcie w którym dokonano zakupu, który niezwłocznie powiadomi Gwaranta. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest okazanie gwarantowi dowodu zakupu wyrobu oraz przekazanie szczegółowego opisu wady. Jeżeli wyrób jest zamontowany, to dodatkowo podpisania oświadczenia, że wyrób został zamontowany i użytkowany zgodnie z instrukcją.
    • W przypadkach szczególnych, np. po upływie terminu rękojmi lub likwidacji punktu sprzedaży, kupujący składa reklamację bezpośrednio do Gwaranta na niżej podany adres.
    • Gwarant decyduje o sposobie rozpatrzenia reklamacji. W przypadku uznania reklamacji, zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy wyrobu wadliwego, lub wymiany wyrobu na wolny od wad, w terminie uzgodnionym z kupującym.
    • Gwarant nie dokonuje zwrotu kosztów nie uzgodnionych z Gwarantem a poniesionych przez kupującego, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania.
    • Przy wymianie wyrobu lub jego części elementy wymienione przechodzą na własność Gwaranta.
    • Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu usuwania wad wyrobu nie może przekroczyć wartości zakupu wyrobu.
    • Okres od daty zgłoszenia reklamacji – uznanej za zasadną – do daty jej usunięcia, przedłuża o ten czas termin upływu gwarancji.
    • Nabywca przed zgłoszeniem reklamacji zobowiązany jest sprawdzić czy wada nie jest wadą montażu, nieodpowiedniego przechowywania, użytkowania czy konserwacji wyrobu oraz udostępnić zareklamowany towar przedstawicielowi Gwaranta w terminie uzgodnionym, celem oględzin.
    • W przypadku stwierdzenia braku zasadności reklamacji, Gwarant może dochodzić od Kupującego zwrotu kosztu dojazdu serwisu na miejsce rozpatrzenia reklamacji.
    • Rozstrzyganie sporów związanych z gwarancją na wyroby będzie się odbywać w oparciu o polskie przepisy prawne: kodeks cywilny w odniesieniu do osób prawnych oraz ustawę o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej w odniesieniu do osób fizycznych.
    • Roszczenie z tytułu gwarancji wygasa, jeżeli naprawa została przeprowadzona przez osoby nieupoważnione lub zastosowano części innego producenta.
   3. Wyłączenia z gwarancji. Wyłącza się odpowiedzialność Gwaranta z tytułu gwarancji w przypadku:
    • zakupu wyrobu niepełnowartościowego po obniżonej cenie,
    • naturalnego zużycia wyrobu w trakcie eksploatacji, np. wymiany uszczelek,
    • wad nieistotnych, tzn. takich, które pozostają niewidoczne po zamontowaniu wyrobu i nie mają wpływu na jego wartość użytkową,
    • wad powstałych na skutek zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych,
    • wad powstałych na skutek montażu niezgodnego z instrukcją i sztuką budowlaną oraz niegodnie z przeznaczeniem czy przy użyciu nieodpowiedniego sprzętu czy materiałów,
    • uszkodzeń i wad powstałych w trakcie transportu, przeładunku oraz w wyniku niewłaściwego przechowywania,
    • uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez użytkownika i osoby trzecie,
    • uszkodzeń powierzchni z przyczyn niezależnych od producenta (w szczególności nie zastosowanie się do instrukcji konserwacji produktu poprzez użycie do mycia niewłaściwych środków pielęgnacyjnych, czyszczenia proszkiem lub środkami zawierającymi kwas, rozpuszczalniki, chlor, alkohol, silne zasady i detergenty, itp.),
    • wad powstałych przez nieodpowiednią jakość wody i osady wapienne, itp. uszkodzeń sitek, perlatorów, natrysków, automatycznych przełączników wannowych,
    • wad powstałych na skutek niewłaściwego zabezpieczenia wyrobu na czas prowadzenia prac budowlanych (itp. stosowanie niewłaściwych materiałów zabezpieczających, uszkodzeń powłok przez zabrudzenie zaprawą, tynkiem, farbą, silikonem, itp.),
    • stwierdzenia na wyrobie ingerencji osób nieupoważnionych (naprawy, przeróbki).
  4. Przypadki szczególne – odpowiedzialność cywilna za jakość wyrobu
   • Gwarant jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za jakość wyrobów.
   • Jeżeli stwierdzono wystąpienie szkody na rzecz osób lub mienia, przy czym przypuszcza się, że szkoda mogła być spowodowana wadliwym wyrobem Gwaranta, należy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić pisemnie GROHE Polska Sp. z o.o.
   • Gwarant podejmie niezwłocznie działania, celem ustalenia przyczyny, odpowiedzialności Gwaranta i oceny powstałej szkody, przez własny personel i/lub niezależnego rzeczoznawcę, powiadamiając o tym poszkodowanego.
   • Poszkodowany jest zobowiązany do podjęcia wszelkich działań w celu ograniczenia skutków powstałej szkody.
   • Wyrób będący przyczyną powstałej szkody musi zostać przekazany do dyspozycji Gwaranta, w celu przeprowadzenia jego ekspertyzy.
   • Naprawy pogwarancyjne wykonywane są przez sieć autoryzowanych serwisantów. Wykaz serwisantów znajduje się na stronie internetowej: www.grohe.pl
 • Hansgrohe

  Hansgrohe

  I. Kwestie ogólne

  Hansgrohe AG z siedzibą w Auestraße 5-9, 77761 Schiltach, Niemcy (zwany dalej Gwarantem lub Hansgrohe) udziela gwarancji na produkty sprzedawane i używane na terytorium Polski, znajdujące się w ofercie handlowej Gwaranta w zakresie, o jakim mowa w niniejszej gwarancji. Przedstawicielem Gwaranta w Polsce jest Hansgrohe spółka z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym przy ul. Sowiej 12, 62-080 Tarnowo Podgórne (KRS 52155). Niniejsza gwarancja nie ma żadnego wpływu na skuteczność powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących w szczególności o odpowiedzialności za produkt, czy przepisów o rękojmi. Uprawniony z niniejszej gwarancji może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów niezależnie od uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji. Niniejsza gwarancja dotyczy włącznie produktów nabytych i używanych w Polsce. Niniejsza gwarancja jest udzielana końcowym użytkownikom produktów, zwanych dalej Konsumentami, tj. podmiotom, które nabyły produkt dla zaspokojenia własnych potrzeb i nie nabyły produktu w celu dalszej odsprzedaży oraz na potrzeby prowadzonej działalności zawodowej lub gospodarczej.

  II. Ochrona z tytułu gwarancji

  Hansgrohe gwarantuje Konsumentom, że produkty objęte niniejszą gwarancją są wolne od błędów materiałowych, produkcyjnych i konstrukcyjnych. Decyduje przy tym stan wiedzy naukowej i technicznej w chwili produkcji. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady fizyczne obecne w produkcie już w chwili produkcji. Niniejsza gwarancja jest udzielana na okres 5 lat od daty zakupu produktu przez Konsumenta, jednak nie dłużej niż 6 lat od daty produkcji. Gwarancja na części zamienne do produktów, o których mowa w paragrafie I, wynosi 2 lata.

  III. Zgłoszenie wady

  Wszelkie wady produktów powstałe w okresie gwarancji Konsument powinien zgłosić w drodze pisemnego zgłoszenia u sprzedawcy, u którego produkt był zakupiony przez Konsumenta lub za pośrednictwem strony internetowej przedstawiciela Gwaranta w Polsce, tj. www.hansgrohe.pl. Wada powinna być zgłoszona nie później w terminie 2 miesięcy od jej wykrycia. Wraz ze zgłoszeniem wady należy udokumentować datę nabycia produktu, np. poprzez załączenie do zgłoszenia dowodu zakupu produktu, z tym zastrzeżeniem że w razie konieczności Hansgrohe zastrzega sobie prawo do ustalenia rozpoczęcia okresu gwarancji na dzień wyprodukowania produktu. W zgłoszeniu należy wskazać szczegółowy opis stwierdzonej wady i okoliczności jej stwierdzenia, ewentualną dokumentację fotograficzną, o ile sytuacja tego wymaga. Konsument, zgłaszając reklamację nie powinien, o ile nie zostanie to wyraźnie uzgodnione z Gwarantem, odsyłać wadliwego produktu do Gwaranta ani dokonywać we własnym zakresie jego demontażu. Oględziny wadliwego produktu, o ile co innego nie zostanie wyraźnie uzgodnione z Gwarantem, zostaną dokonane przez upoważnionego przedstawiciela Gwaranta w miejscu, w którym wadliwy produkt został zamontowany.

  IV. Świadczenia gwarancyjne

  Hansgrohe może wedle własnego wyboru naprawić wadliwy produkt, dokonać jego wymiany lub dokonać zwrotu ceny nabycia Produktu i to w terminie 30 dni ( od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. O ile nie uzgodniono inaczej, Konsument jest zobowiązany do odebrania nowego produktu u wskazanego przedstawiciela Hansgrohe. O ile Gwarant zdecyduje o dokonaniu naprawy wadliwego produktu, naprawa następuje z reguły poprzez autoryzowanego Serwisanta z danego regionu Polski, pouzyskaniu wcześniejszej zgody Hansgrohe. W przypadku gdy Hansgrohe zdecyduje się na wykonanie naprawy, to ponosi powstałe w ten sposób koszty części zamiennych, instalacji i koszty naprawy, a także wszelkie wydatki na transport i przesyłkę produktu. Konsument jest zobowiązany do udostępnienia wadliwego produktu. O ile Gwarant zdecyduje o wymianie produktu na produkt wolny od wad, wadliwy produkt zostanie zastąpiony wolnym od wad produktem takiego samego rodzaju, takiej samej jakości i tego samego typu. Jeśli w chwili zgłaszania wady dany produkt nie jest już produkowany, to Hansgrohe zastrzega sobie prawo do dostarczenia produktu podobnego o zbliżonych parametrach do produktu wadliwego. O ile Gwarant zdecyduje o zwrocie ceny nabycia wadliwego produktu wówczas Konsument jest zobowiązany dokonać fizycznego zwrotu wadliwego produktu do miejsca wskazanego przez Hansgrohe.

  V. Warunki i wykluczenia

  Warunkiem obowiązywania niniejszej gwarancji jest instalacja produktu wykonana przez fachowca zgodnie z instrukcją montażu a także odpowiednia pielęgnacja według zaleceń pielęgnacji, jak również dotrzymanie warunków zastosowania. Przed montażem Instrukcje montażu, obsługi i zalecenia pielęgnacji dołączone są do każdego produktu w języku polskim, a także dostępne są na stronie internetowej www.hansgrohe.pl. Niniejsza gwarancja nie obejmuje :

  • części zużywających się zamontowanych w produkcie, np. uszczelek;
  • części kruchych w produkcie, np. szkła, żarówek;
  • materiałów eksploatacyjnych, np. baterii zasilających, filtrów czy perlatorów;
  • niewielkich odchyleń produktów Hansgrohe od cech wymaganych, które nie mają wpływu na wartość użytkową produktu;
  • zabrudzeń, zarysowań, uszkodzeń mechanicznych,itp.
  • wad powstałych w wyniku wpływu wody, w szczególności wody ciepłej, osadów wapiennych, itp.
  • wad powstałych w wyniku błędów w eksploatacji lub obsługi, szkód wywołanych przez agresywne działanie warunków zewnętrznych, chemikaliów, środków czyszczących, niewłaściwej pielęgnacji;
  • wad produktu powstałych w wyniku niezgodnej z instrukcją instalacji, pielęgnacji, konserwacji lub eksploatacji produktu, itp.
  • uszkodzeń powstałych w czasie transportu,
  • produktów pochodzących z wystawy, itp.
  • wad powstałych w wyniku działania siły wyższej, katastrof naturalnych, powodzi, pożarów, lub wskutek działania niekorzystnych czynników atmosferycznych, w tym mrozu, itp.
 • Ideal Standard
 • Ikar
 • Instal Projekt
 • Jomo Tech
 • Kerra
 • Kesmet

  Kesmet

  Gwarancja na zakupione odwodnienia prysznicowe.

  • Gwarant zapewnia, iż oferowany wyrób jest należytej jakości.
  • Gwarancja stanowi zobowiązanie producenta, zwanego dalej Gwarantem do nieodpłatnego usunięcia fizycznych wad produktu. Gwarancji udziela się na okres 5 lat od daty zakupu.
  • Gwarant zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oferowanego wyrobu na terenie całego kraju, bez względu na miejsce jego zakupu.
  • Gwarant zapewnia, że wady wyrobu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie.
  • Zastrzeżenia do wyrobu należy zgłaszać w formie pisemnej niezwłocznie po ich zauważeniu.
  • O przyjęciu reklamacji gwarant poinformuje Odbiorcę w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia.
  • Jeśli wymagane jest dodatkowe sprawdzenie zasadności reklamacji (badanie w miejscu użytkowania wyrobu) reklamacja rozpatrzona będzie w ciągu 30 dni roboczych od daty jej zgłoszenia.
  • Gwarancja nie obejmuje zakupionych produktów, w których uszkodzenia powstały na skutek:
   • Niewłaściwego transportu lub składowania niezabudowanych elementów
   • Niewłaściwego użytkowania, konserwacji i eksploatacji wyrobów
   • Wadliwego montażu i lub zabudowy
   • Uszkodzeń mechanicznych
   • Działania środków chemicznych nie objętych odpornością dla materiału o symbolu 0H18N9 wg norm europejskich EN10088-1, EN10088-2, EN10088-3
   • Klęsk żywiołowych i działań militarnych
   • Oraz innych przyczyn nie leżących po stronie Producenta
  • Gwarancja wygasa w przypadku gdy Odbiorca samodzielnie dokona przeróbek lub podejmie się samodzielnej naprawy produktu.
  • Wybór sposobu naprawienie produktu należy do Gwaranta, który może wymienić cały produkt, jego część lub naprawić go.
  • Gwarant zobowiązuje się rozpatrzyć gwarancje w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.
  • W przypadku uznania reklamacji Gwarant zobowiązuje się na naprawienie lub wymianę produktu w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia.
  • Odbiorca traci uprawnienie z tytułu gwarancji w przypadku:
   • Gwarant lub Sprzedawca stwierdzą dokonania samowolnych zmian konstrukcyjnych użytkowania produktu do momenty stwierdzenia wady.
   • Powstania szkód u osób trzecich wynikające z eksploatacji dostarczonych produktów.
  • Ewentualne roszczenia gwarancyjne należy składać u Sprzedawcy lub na adres: KESMET Andrzej Kęsik, 42-160 Krzepice, ul. 17 Stycznia 7a
  • Warunkiem ubiegania się o świadczenia gwarancyjne jest posiadanie dowodu zakupu.
  • Gwarancja udzielana jest na osobę/ firmę znajdującą się na fakturze.
 • KFA Armatura
 • Kohlman

  Kohlman

  Wszystkie produkty marki KOHLMAN objęte są 5 letnią gwarancją producenta.
  Głowice termostatyczne, posiadaja 36 miesięczną gwarancję.
  Gwarancja nie dotyczy:
  - wad wynikających z niewłaściwego użytkowania
  - usterek powstałych w wyniku nieprawidłowego montażu
  - uszkodzeń spowodowanych zanieczyszczeniem wody
  - uszkodzeń mechanicznych
  - w przypadku niezastosowania się do instrukcji montażu reklamacja może zostać rozpatrzona negatwynie.

 • Koło

  Koło

  Okres gwarancji wynosi:

  • dla wyrobów ceramicznych – 84 miesiące (7 lat)
  • dla stelaży podtynkowych w zależności od modelu:
   • dla stelaża Technic GT 120 miesięcy (10 lat) gwarancji na ramę stelaża, 120 miesięcy (10 lat)
    gwarancji na zbiornik spłuczki, 120 miesięcy (10 lat) gwarancji na zawór napełniający, mechanizm spustowy, na pozostałe elementy gumowe i przyłączeniowe, 24 miesiące (2 lata) na przycisk spłukujący;
   • dla stelaża Unit1: 120 miesięcy (10 lat) gwarancji na ramę stelaża, 60 miesięcy (5 lat) gwarancji na zbiornik spłuczki, zawór napełniający, mechanizm spustowy, przycisk spłukujący, 24 miesiące (2 lata) gwarancji na pozostałe elementy gumowe i przyłączeniowe;
   • dla stelaża Slim2: 120 miesięcy (10 lat) gwarancji na ramę stelaż, 60 miesięcy (5 lat) gwarancji na zbiornik spłuczki, 24 miesiące (2 lata)
    gwarancji na zawór napełniający, mechanizm spustowy, przycisk spłukujący, pozostałe elementy gumowe i przyłączeniowe. dla pozostałych stelaży:
    120 miesięcy (10 lat) gwarancji na ramę stelaża, 60 miesięcy (5 lat) gwarancji na zbiornik spłuczki, 24 miesiące (2 lata) gwarancji na zawór napełniający,
    mechanizm spustowy, przycisk spłukujący, pozostałe elementy gumowe i przyłączeniowe.
  • dla wyrobów akrylowych – 84 miesiące (7 lat)
  • dla powłoki AntiSlide – 24 miesiące (2 lata)
  • dla kabin prysznicowych, drzwi wnękowych i ścianek oraz parawanów nawannowych: 24-miesiące (2 lata)
  • dla elementów nieceramicznych w kompaktach, miskach WC i spłuczkach – 24 miesiące (2 lata)
  • dla wyrobow nieceramicznych tj. poręcze, produkty stalowe – 24 miesiące (2 lata).
  • dla mebli (szafki, lustra, akcesoria meblowe) – 24 miesiące (2 lata)
  • dla okuć (zawiasy, prowadnice) – dożywotnia gwarancja

  W okresie gwarancyjnym gwarant bezpłatnie naprawi wyrób lub wymieni go na nowy. W razie niemożności wykonania tych obowiązków, nabywcy przysługuje uprawnienie do obniżenia ceny wyrobu (w takiej proporcji w jakiej wartość wyrobu z wadą pozostaje do wartości wyrobu bez wady) lub do zwrotu zapłaconej ceny (za zwrotem wadliwego wyrobu). Wymienione lub zwrócone wyroby i ich części przechodzą na własność gwaranta.

  Gwarancja obejmuje:

  • dla wyrobów ceramicznych: zachowanie i powtarzalność barwy szkliwa, wymiarów w granicach tolerancji określonych normami oraz nie występowanie
   powierzchniowego pękania szkliwa
  • dla elementów nieceramicznych (m.in. deski sedesowe, zawory i uszczelki w spłuczkach ceramicznych): trwałość części mechanicznych oraz gumowych
   uszczelniających
  • dla wyrobów akrylowych: zachowanie i powtarzalność barwy płyty akrylowej, wymiary płyty akrylowej nie pojawienie się wad technologicznych na powierzchni akrylu, trwałość powłoki antypoślizgowej AntiSlide.
  • dla kabin prysznicowych, drzwi wnękowych i ścianek: trwałość szkła hartowanego, trwałość folii ScreenGuard, trwałość elementów metalowych,
   plastikowych, uchwytów, łączników, trwałość powłok lakierniczych i galwanicznych
  • dla mebli: wysoką jakość mebli bez wad konstrukcyjnych, zachowanie wymiarów w granicach tolerancji określonych normami, powtarzalności barwy i brak
   zmian struktury powierzchni; prawidłowe funkcjonowanie mebli, m.in. prawidłowe działanie zawiasów, prowadnic, ogranicznika wysuwu kosza, elementów
   elektrycznych
  • dla stelaży podtynkowych: trwałość elementów metalowych, plastikowych, gumowych, uchwytów, łączników, trwałość powłok lakierniczych i galwanicznych

  W każdym przypadku gwarancji nie podlegają:

  • uszkodzenia nie wynikające z wady wyrobu, w szczególności uszkodzenia mechaniczne oraz powstałe w zawiązku z niewłaściwą eksploatacją
  • uszkodzenia wynikłe na skutek montażu niezgodnego z załączoną do wyrobu instrukcją lub sztuką budowlaną
  • ingerencje lub zmiany konstrukcyjne wyrobów dokonane przez osoby nieupoważnione przez gwaranta
  • uszkodzenia wynikłe na skutek osadzania się kamienia z wody lub niewłaściwej pielęgnacji,
  • uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego przechowywania lub konserwacji mebli, w tym długotrwałego bezpośredniego kontaktu z wodą
  • elementy eksploataycjne w oświetleniu mebli takie jak: świetlówki, halogeny itp.
  • części ulegające zużyciu (np. ruchome uszczelki, elementy ślizgowe itp.)
  • wyroby z wystaw ekspozycyjnych

  Przed montażem wyrób powinien być sprawdzony. W przypadku zauważenia jakichkolwiek wad lub niekompletności części składowych wyrób nie powinien być montowany, pod rygorem utraty gwarancji.

  Złożenie reklamacji:

  • podstawę do złożenia reklamacji na wyroby wadliwe stanowi karta gwarancyjna z oznaczeniem daty i miejsca zakupu lub dowód zakupu wyrobu (w szczególności paragon, rachunek, faktura)
  • reklamacje należy zgłaszać poprzez formularz on-line, w miejscu zakupu lub w Autoryzowanym Zakładzie Serwisowym (AZS)

  Gwarant ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty jej złożenia. W razie uwzględniania reklamacji, wyrób zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy w terminie 14 dni od daty, w której reklamacja została uwzględniona. Powyższy termin może zostać przedłużony maksymalnie do 30 dni w przypadku konieczności zamówienia części zamiennych, o czym Reklamujący zostanie poinformowany. W przypadku wymiany wyrobu lub jego części na nowy, a także dokonania istotnych napraw, gwarancja na ten wyrób lub część biegnie od nowa. Na pozostałe części gwarancja zostaje przedłużona o czas, w ciągu którego wskutek wady nie można było korzystać z wyrobu.

  Zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

  Gwarancja udzielana na sprzedawany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

  Okres pogwarancyjny:

  Po upływie okresu gwarancyjnego polecamy korzystanie z usług Autoryzowanych Zakładów Serwisowych (AZS). Naprawy pogwar ancyjne są odpłatne.

 • Krofam
 • Laminadar
 • Loge

  Loge

  Okres gwarancji dla Nabywcy wynosi 5 lat na perforację korpusu i wylewki baterii serii Victorian, Epoca i Luxor, 7 lat na perforację korpusu i wylewki w przypadku baterii innych serii. Na głowice ceramiczne udziela się 5 lat gwarancji. Okres gwarancji na pozostałe elementy wynosi 12 miesięcy.

 • Lorac

  Lorac

  1. Producent udziela 36 miesięcznej gwarancji na produkty dostępne w ofercie oraz zapewnia serwis pogwarancyjny.

  2.Gwarancja nie obejmuje:

  a) uszkodzeń mechanicznych wyrobu ( wygięcia, pęknięcia, złamania, zarysowania, itp.) powstałych wskutek niewłaściwego korzystania z produktu,

  b) części ulegających zużyciu podczas normalnego użytkowania,

  c) czynności związanych niewłaściwą konserwacją, czyszczeniem,

  d) uszkodzeń spowodowanych:

  - montażem niezgodnym z instrukcją montażu załączoną przez producenta do wyrobu,

  - dokonywaniem samodzielnych napraw i przeróbek,

  - niewłaściwą eksploatacją wyrobu tj. niezgodną z przeznaczeniem produktu.

  3. Stosowanie się do zaleceń konserwacji i czyszczenia umożliwia długoletnie bezawaryjne funkcjonowanie produktów.

 • Markslojd
 • Massi
 • McAlpine
 • Neo

  Neo

  Strony umowy gwarancji

  1. Gwarancja udzielana jest przez Deante Antczak spółka jawna z siedzibą w Łodzi przy al. Kościuszki 3, 90-418 Łódź, Polska, zwana dalej Gwarantem.

  2. Niniejsza gwarancja obowiązuje wyłącznie dla produktów (towarów) marki NEO znajdujących się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i jest udzielana:

  a. Konsumentowi, czyli osobie fizycznej, która dokonała zakupu towaru w swoim imieniu bez związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową;

  b. osobie prawnej, fizycznej oraz jednostce organizacyjnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonała zakupu towaru w ramach prowadzonej swojej działalności gospodarczej pod warunkiem dokonywania regularnych (min. jeden raz w roku), udokumentowanych przeglądów technicznych i konserwacji produktów przez osoby uprawnione.

  Zakres gwarancji

  3. Gwarancja obejmuje odpowiedzialność za wady następujących produktów oraz elementów zakupionego towaru:

  a. szczelność i poprawne działanie korpusu baterii oraz głowicy ceramicznej baterii;

  b. paneli i deszczowni natryskowych;

  c. pozostałych elementów baterii, takich jak: głowice termostatyczne, przełączniki natrysku, przełączniki funkcji, powierzchnię dekoracyjną, korki automatyczne, zestawy mocujące, węże natryskowe, węże połączeniowe, wężyki przyłączeniowe, słuchawki natryskowe, wyciągane wylewki, perlatory.

  4. Gwarancja traci ważność wprzypadku nie zastosowania się do wszystkich zapisów niniejszej karty gwarancyjnej, zapisów instrukcji montażu i obsługi produktu. Dotyczy to również przeprowadzenia napraw przez osoby nieupoważnione przez Gwaranta.

  5. Gwarancja nie obejmuje:

  a. uszkodzeń mechanicznych powierzchni towaru;

  b. uszkodzeń powstałych wskutek nieprawidłowego montażu, transportu, użytkowania, konserwacji wykonanych niezgodnie z instrukcją towaru, sztuką budowlaną i z przeznaczeniem, samodzielnych przeróbek;

  c. uszkodzeń powstałych wskutek braku zamontowania zaworków kątowych z filtrem w miejscu przyłączenia wężyków baterii stojącej lub panelu do instalacji, bądź uszczelek z sitkami do baterii ściennych i deszczowni;

  d. uszkodzeń towaru powstałych wskutek zanieczyszczeń wody lub przewodów sieci wodociągowej oraz przez nieodpowiednią jakość wody lub jej zasolenie i osady wapienne;

  e. w przypadku baterii termostatycznych- uszkodzeń wynikających z przepływu przez baterie wody o twardości większej niż 220 mg CaCO3/l;

  f. wad wynikających z kompletności towaru, stanu powierzchni, stanu wyposażenia, kształtu, wymiaru, wszelkich wad widocznych zgłoszonych po upływie 3 miesięcy od daty montażu towaru;

  g. towarów niepełnowartościowych zakupionych po obniżonej cenie, produktów pochodzących z ekspozycji oraz towarów niekompletnych;

  h. części zużywających się, np. uszczelek, elementów ścierających się i zużywających się w trakcie normalnej eksploatacji.

  Termin gwarancji

  6. Gwarancja udzielana jest na okres 2 lat od daty sprzedaży towaru.

  Zgłaszanie reklamacji

  7. Reklamacje towaru mogą być zgłaszane w następujący sposób:

  a. w formie zgłoszenia reklamacyjnego poprzez formularz zgłoszenia, zamieszczony na stronie www.deante.pl/reklamacje;

  b. w formie wiadomości elektronicznej przesłanej na adres Działu Serwisu Gwaranta – serwis@deante.pl;

  c. osobiście w miejscu zakupu towaru.

  8. Wprzypadku reklamacji składanych w formie wskazanej w pkt. 7 b i c, reklamacja powinna zawierać co najmniej: datę zgłoszenia reklamacji do Gwaranta, dane osobowe klienta (imię i nazwisko, adres klienta, adres zamontowania produktu, tel. kontaktowy, e-mail), kod i nazwę reklamowanego produktu, datę i numer dowodu zakupu, opis uszkodzenia. Klient zgłaszający reklamację jest zobowiązany do podania danych osobowych zgodnie z art.23 ust 1 pkt. 3 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dn.29.07.1997.

  9. Kupujący przed zgłoszeniem reklamacji jest zobowiązany do sprawdzenia, czy wada nie wynika z nieodpowiedniego montażu, przechowywania, użytkowania, czy konserwacji produktu.

  Rozpoznanie reklamacji

  10. Gwarant ustosunkuje się do przyjętego zgłoszenia reklamacyjnego dla wad ujawnionych w okresie gwarancji w terminie do 14 dni od daty przyjęcia reklamowanego towaru przez Dział Serwisu Gwaranta lub przyjęcia przez Dział Serwisu Gwaranta zgłoszenia reklamacyjnego, w zależności od tego, która z tych czynności nastąpiła później.

  11. Gwarant zobowiązuje się do sprawnego i szybkiego usunięcia usterki poprzez naprawę, wymianę towaru lub wymianę elementu towaru, w przypadku reklamacji zasadnej w terminie do 30 dni od daty przyjęcia reklamowanego towaru przez Dział Serwisu Gwaranta lub przyjęcia przez Dział Serwisu Gwaranta zgłoszenia reklamacyjnego, w zależności od tego, która z tych czynności nastąpiła później. Wybór sposobu załatwienia reklamacji należy do Gwaranta, z tym, że wymiana produktu na nowy, wolny od wad może nastąpić jedynie w przypadku stwierdzenia wady fabrycznej produktu niemożliwej do usunięcia.

  12. W przypadku, gdy Gwarant nie dysponuje produktem identycznym z zakupionym przez Klienta podlegającym zasadnej reklamacji, Klientowi przysługuje prawo wymiany wadliwego produktu na podobny z aktualnej oferty firmy, zbliżony stylistycznie i odpowiadający pod względem funkcjonalności i ceny do zakupionego towaru lub prawo zwrotu gotówki. Zwrot gotówki możliwy jest jedynie za pośrednictwem punktu, wktórym dokonano zakupu produktu, po uprzednim dokonaniu zwrotu produktu przez Kupującego do Gwaranta. W takim przypadku wyboru sposobu załatwienia reklamacji dokonuje Gwarant.

  13. Wprzypadku wymiany produktu na nowy, okres gwarancji rozpoczyna się od dnia wydania nowego produktu. Wprzypadku naprawy lub wymiany elementu produktu okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy lub wymiany liczony od daty przyjęcia reklamacji przez Gwaranta, wyłącznie, jeśli naprawa wynikała z reklamacji zasadnej. Wymienione elementy produktu lub produkt wymieniony przechodzą na własność Gwaranta.

  14. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności eksploatacyjnych, przewidzianych wtrakcie eksploatacji, takich jak: bieżąca konserwacja (np. czyszczenie perlatorów, głowicy, słuchawki, przełączników, wylewek), do wykonania, których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z „Instrukcją montażu i konserwacji”. Użytkownik produktu jest zobowiązany do okresowej kontroli stanu technicznego połą- czeń doprowadzających wodę.

  Informacje dodatkowe

  15. Gwarant ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji tylko wówczas, gdy wada powstała z przyczyny tkwiącej w produkcie w chwili produkcji i została zgłoszona do reklamacji niezwłocznie.

  16. Gwarant ponosi koszty transportu lub przesyłki do lub od Gwaranta, kosztów montażu i demontażu wyłącznie w przypadku wcześniejszej zgody Gwaranta na poniesienie takich kosztów.

  17. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji składający reklamację pokryje wszelkie koszty Gwaranta związane z przystąpieniem do realizacji obowiązków wynikających z umowy gwarancji w kwocie żądanej i uzasadnionej przez Gwaranta, o ile obowiązek ich zapłaty powstanie w wyniku orzeczenia właściwego sądu powszechnego w toku stosownego postępowania sądowego.

  18. Wprzypadku napraw gwarancyjnych dokonywanych przez pracowników serwisu Gwaranta w miejscu zainstalowania produktu klient zobowiązany jest do zapewnienia swobodnego dostępu do produktu umożliwiającego dokonanie demontażu, montażu lub jego naprawy.

  19. Gwarant zastrzega sobie prawo do zmian produkcyjnych i poprawek wyrobu podyktowanych postępem technologicznym iwalorami estetycznymi bez uprzedniego powiadomienia.

  20. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 • Nero

  Nero

  2 lata gwarancji

 • New Trendy

  New Trendy

  Firma New Trendy Sp. z o. o. udziela gwarancji na swoje produkty zależnie od linii lub rodzaju na okres:
  - Kabiny prysznicowe: Linia Platinum - 5 lat, Linia Gold - 2 lata, Linia Silver - 2 lata
  - Panele prysznicowe i deszczownice: Linia Platinum - 2 lata
  - Brodziki: Linia Platinum - 2 lata, Linia Gold - 2 lata, Linia Silver - 2 lata
  - Syfony: 2 lata

 • Novoterm

  Novoterm

  1. NOVOTERM Sp. z o.o.

  ul. Zimowa 6, 70-807 Szczecin

  tel. 801 144 200

  mail: serwis@novoterm.pl

  określony dalej jako Gwarant, udziela Nabywcy gwarancji na zakupiony produkt, wymieniony w niniejszej karcie gwarancyjnej.

  2. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z charakterystyką produktu przed podjęciem decyzji o jego częściowym lub całkowitym demontażu należy skontaktować się z Gwarantem.

  3. Z tytułu gwarancji Nabywca uzyskuje prawo do bezpłatnej naprawy produktu. Jeśli naprawa nie jest możliwa Nabywcy przysługuje prawo do wymiany produktu na nowy wolny od wad, odstąpienie od umowy lub obniżenie ceny. W przypadku, gdy Gwarant nie dysponuje produktem do wymiany Nabywcy przysługuje tylko odstąpienie od umowy lub obniżenie ceny. Decyzję o sposobie rozpatrzenia reklamacji z tytułu gwarancji podejmuje Gwarant.

  4. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w produkcie w momencie jego wydania Nabywcy.

  5. Okres gwarancji dla Nabywcy wynosi 12 miesięcy na elementy eksploatacyjne wymienione w instrukcji montażu i obsługi, oraz 36 miesięcy na pozostałe elementy.

  6. Okres gwarancji liczy się od daty zakupu odnotowanej w karcie gwarancyjnej i uprawdopodobnionej np. dowodem zakupu. Karta gwarancyjna jest ważna, jeśli posiada wszystkie wymagane wpisy i pieczęcie, oraz okoliczność zakupu zostanie uprawdopodobniona np. przez okazanie dowodu zakupu. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przedstawienie wypełnionej karty gwarancyjnej.

  7. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu produktu przed dokonaniem zgłoszenia reklamacyjnego Nabywca powinien upewnić się, czy wszystko zostało wykonane zgodnie z instrukcją montażu i obsługi.

  8. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji wady należy ją zgłosić do Gwaranta wybierając jedną z poniższych metod:

  - za pomocą formularza zgłoszeń on-line. Aby zgłosić reklamację przy użyciu tej metody należy wejść na stronę http://kerra.pl/, w zakładce „SERWIS” wybrać pozycję „ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE ON-LINE” i postępować zgodnie instrukcjami wyświetlającymi się na ekranie;

  - kontaktując się bezpośrednio z najbliższym Autoryzowanym Serwisem. Aktualna lista Autoryzowanych Serwisów dostępna jest na stronie internetowej http://kerra.pl/ w zakładce „SERWIS”;

  - pisemnie na adres Gwaranta: NOVOTERM Sp. z o.o., ul. Zimowa 6, 70-807 Szczecin.

  9. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji wady produktu należy niezwłocznie zaprzestać jego użytkowania lub montażu, jak również powiadomić o wadzie Gwaranta.

  10. Wykonanie obowiązków wynikających z gwarancji nastąpi w terminie 30 dni, licząc od dnia udostępnienia produktu przez Nabywcę. Naprawa i oględziny dokonywane są przez Autoryzowany Serwis reprezentujący Gwaranta.

  11. Data udostępnienia produktu przez Nabywcę może zostać ustalona na drodze pisemnej lub przez kontakt telefoniczny.

  12. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady produktu objętego gwarancją Nabywca nie mógł z niego korzystać.

  13. Nabywca zobowiązany jest zapewnić swobodny dostęp do produktu zgodnie z instrukcją montażu i obsługi.

  14. Produkt udostępniony do naprawy powinien być czysty.

  15. Gwarancją nie są objęte wady produktu spowodowane:

  - montażem niezgodnym z załączoną do produktu instrukcją montażu i obsługi, zasadami sztuki budowlanej, przepisami prawa budowlanego i normami obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

  - użyciem do montażu narzędzi lub materiałów innych niż wskazane w instrukcji montażu i obsługi;

  - niewłaściwą eksploatacją, tj. niezgodną z instrukcją montażu i obsługi;

  - niewłaściwym transportem lub przechowywaniem produktu przez Nabywcę;

  - niewłaściwą pielęgnacją produktu, np. stosowaniem środków i akcesoriów czyszczących nieposiadających parametrów wskazanych w instrukcji montażu i obsługi.

  16. Gwarancja nie obejmuje:

  - wyrobów używanych, np. z ekspozycji, demontażu, itp.;

  - uszkodzeń spowodowanych niestosowaniem się do instrukcji montażu i obsługi.

  17. Braki w kompletacji i uszkodzenia mechaniczne należy zgłosić w dniu zakupu produktu.

  18. Dokonanie samodzielnych napraw lub modyfikacji produktu niezgodnych z załączoną instrukcją montażu i obsługi bez zgody Gwaranta może być podstawą do nieuznania gwarancji na wady powstałe w następstwie tych modyfikacji.

  19. Niezalecane jest stosowanie zamienników innych producentów. Różnice w parametrach mogą mieć wpływ na prawidłową pracę produktu.

  20. W razie zgubienia karty gwarancyjnej Nabywca traci prawo do gwarancji. Gwarant nie wydaje duplikatów karty gwarancyjnej.

  21. Naprawy w ramach gwarancji nie obejmują montażu, konserwacji i regulacji produktu.

 • Oltens
 • Omnires

  Omnires

  Omnires sp. z o. o. udziela gwarancję na wszystkie oferowane produkty, której minimalny okres wynosi 2 lata od daty sprzedaży. Do produktów, których okres gwarancyjny został wydłużony dołączamy kartę gwarancyjną, która zawiera informacje dotyczące okresu oraz szczegółowych warunków gwarancji.

  Podstawą udzielenia naprawy gwarancyjnej są: dowód zakupu (paragon lub faktura) oraz - w przypadku produktów o dłuższym niż ustawowy okresie gwarancyjnym - podstemplowana przez sprzedawcę karta gwarancyjna.

 • Opoczno

  Opoczno

  Producent: ROVESE S.A. z siedzibą w Kielcach, Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, udziela gwarancji na następujących warunkach:

  • Okres gwarancji (liczony od daty zakupu):
   • 120 miesięcy na właściwości ceramik (barwa szkliwa, pękanie)
   • 120 miesięcy na spusty umywalkowe z korkiem ceramicznym (nakładką ceramiczną), z funkcją klik-klak oraz bez funkcji klik-klak
   • 24 miesiące na części nieceramiczne w kompaktach, miskach WC (uszczelki, zawory) oraz spustach umywalkowych (uszczelki)
   • 24 miesiące na zachowanie właściwości hydrofobowych dla wyrobów z powłoką Perfect Clean.
  • Warunki gwarancji:
   • Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania warunków gwarancji, instrukcji montażu oraz zasad użytkowania (zawartych w punkcie 4 niniejszej Karty Gwarancyjnej).
   • Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody i wady wynikłe z zastosowanych przez kupującego materiałów wykorzystanych do montażu Produktu niepochodzących bezpośrednio od producenta, które to materiały kupujący wybiera na własne ryzyko i odpowiedzialność.
   • Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody i wady produktów, które są dołączone do Produktu, a nie są przez Producenta wyprodukowane.
   • Produkt przed montażem powinien być sprawdzony. W przypadku ujawnienia się możliwych do wykrycia wad nie powinien być montowany, a wady powinny być zgłoszone zgodnie z zasadami rozpatrywania reklamacji.
   • Gwarancja nie obejmuje Produktów, w których uszkodzenia powstały na skutek:
    1. Umyślnego uszkodzenia lub niedbalstwa;
    2. Wypadku, pożaru, powodzi, eksplozji lub innego oddziaływania siły wyższej na Produkt;
    3. Wadliwego montażu Produktu lub niezgodnego z instrukcją montażu bądź właściwymi przepisami;
    4. Zanieczyszczeń spowodowanych użyciem środków chemicznych dozowanych do zbiornika kompaktu lub doprowadzeniem zanieczyszczonej wody.
    5. Użytkowania niezgodnego z instrukcją montażu oraz zasadami użytkowania;
    6. Uszkodzenia Produktu powstałego na skutek niewłaściwego: magazynowania, transportu lub konserwacji. Produktu środkami żrącymi bądź ziarnistymi;
    7. Uszkodzeń mechanicznych, fizycznych, chemicznych spowodowanymi siłami i czynnikami zewnętrznymi;
    8. Uszkodzeń powstałych na skutek powstałego osadu kamiennego lub żelaznego;
    9. Dokonania zmian konstrukcyjnych lub samowolnych przeróbek;
    10. Używania nieoryginalnych części zamiennych;
    11. Odziaływania temperatur ujemnych na produkt;
    12. Zastosowania niezgodnego z przeznaczeniem;
    13. Naturalnego zużycia;
   • Zasady rozpatrywania reklamacji:
    • Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest wykazanie przez Klienta daty zakupu Produktu (np. na podstawie paragonu lub faktury).
    • Reklamacje należy zgłaszać w okresie gwarancyjnym;
    • Reklamacje należy zgłaszać bezpośrednio w miejscu zakupu Produktu lub w formie elektronicznej poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.opoczno.eu
    • Producent według własnego wyboru dokona naprawy lub wymiany Produktu uznanego za wadliwy.
    • Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest powiadomienie Producenta o występującej wadliwości w terminie 7 dni od daty, w której Kupujący wykrył lub powinien był wykryć usterkę w okresie trwania gwarancji.
    • Reklamacje będą rozpatrywane tylko po okazaniu dowodu zakupu Produktu, przy czym w wypadku zgłoszenia elektronicznego dowód zakupu zostanie zweryfikowany przez serwisanta podczas rozpatrywania reklamacji.
    • Rozpatrzenie reklamacji odbędzie się w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia.
    • Wady Produktu ujawnione w okresie gwarancji zostaną usunięte w ciągu 21 dni od daty uznania zasadności reklamacji. Decyzję o sposobie naprawy podejmie autoryzowany serwisant Producenta. W przypadku wymiany gwarancyjnej zastosowane zostaną wyłącznie części rekomendowane i dostarczone przez Producenta. Wymienione części stają się własnością Producenta.
    • Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas upływający między dniem zgłoszenia reklamacji a dniem wykonania naprawy.
    • Producent nie ponosi kosztów, jakie Kupujący poniósł na rzecz osób trzecich w związku z wadliwym Produktem, chyba że został on przez Producenta zaakceptowany.
    • W przypadku uwzględnienia gwarancji Producent zobowiązuje się do dokonania naprawy lub wymiany bezpłatnie.
    • Produkt zgłoszony do reklamacji powinien spełniać podstawowe zasady higieny.
    • Gwarancją objęte są wyłącznie wady fabryczne produktu.
  • Zasady użytkowania niezbędne do zachowania gwarancji:
   • Produkt powinien być zamontowany zgodnie z dołączoną instrukcją montażu bądź dostępną na stronie www.opoczno.eu.
   • Ciśnienie wody w instalacji wodociągowej w budynku powinno wynosić nie mniej niż 0,5 baru i nie więcej niż 6 barów.
   • W przypadku konieczności wymiany wadliwych części, wymagane jest stosowanie oryginalnych części Producenta.
   • Obce materiały typu: zaprawa murarska, wapno, piasek itd., nie powinny znajdować się w zbiorniku Produktu aby nie zaburzyły poprawnego funkcjonowania wszystkich mechanizmów.
   • Dla produktów z powłoką Perfect Clean należy przestrzegać następującej pielęgnacji:
    • Wyrób należy myć używając wilgotnej szmatki z dodatkiem łagodnego środka czyszczącego np. płynu do mycia naczyń kuchennych.
    • Wyrobu nie należy czyścić szorstkimi lub twardymi przedmiotami typu szorstka gąbka, druciany czyścik kuchenny.
    • Wyrobu nie należy czyścić ziarnistymi środkami czyszczącymi – może to spowodować trwałe uszkodzenie powierzchni.
    • Wyrobu nie należy czyścić środkami zawierającymi ścierniwo (np. mleczka czyszczące)
    • Wyrobu nie należy czyścić środkami zawierającymi substancje żrące (np. kwasy, zasady, chlor, itp.).
    • Należy nie dopuszczać do powstania trwałych osadów wapiennych (tzw. „twarda woda”).
    • Osady z kamienia najlepiej usunąć łagodnymi ogólnodostępnymi środkami czystości przeznaczonymi do tego celu.
   • Korka ceramicznego (nakładki ceramicznej) nie należy czyścić środkami chemicznymi zawierającymi amoniak, kwas, chlor, alkohol oraz żadnymi innymi substancjami żrącymi lub ostrymi środkami czyszczącymi.
  • Uwagi:
   • Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi;
   • Udzielenie gwarancji jest bezpłatne.
   • W przypadku ujawnienia się wady fabrycznej Produktu Klient jest zobowiązany do podjęcia wszelkich działań w celu ograniczenia ewentualnej szkody mogącej wynikać z wady.
   • Gwarancja udzielana jest na terytorium kraju, w którym dokonano zakupu.
 • Oras

  Oras

  Nieustannie podążamy za trendami, aby zapewnić nowoczesną, atrakcyjną i rozpoznawalną ofertę. Wierzymy, że innowacyjne wzornictwo pozwoli stworzyć lepsze rozwiązania dla nowoczesnego stylu życia i nadążyć za potrzebami przy pomocy nowych i oryginalnych sposobów.